Regulamente privind 

profile1

Regulamentul

cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

procedurile administrative

profile2

Regulamentul

cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive

Regulament 2

(REGULAMENT PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI

CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII ALE PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN TELEORMAN)

Cap. I. DISPOZITII INTRODUCTIVE

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea masurilor metodologice, organizatorice, a termenelor, precum si a circulatiei proiectelor de dispozitii ale presedintelui Consiliului Judetean Teleorman.

Art. 2. Dispozitiile cu caracter normativ si individual ale presedintelui consiliului judetean se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului, precum si a hotararilor consiliului judetean.

Art. 3. Proiectele de dispozitii se elaboreaza cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentului Regulament.

Cap. II. INITIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA,

STRUCTURA SI CONTINUTUL PROIECTELOR DE DISPOZITII

Art. 4. Proiectele de dispozitii se initiaza de directiile/compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului judetean in atributiile carora se regaseste obiectul supus reglementarii si vor fi contrasemnate pentru legalitate de secretarul general al judetului.

Art. 5. In elaborarea proiectelor de dispozitii cu caracter normativ sau individual se parcurg urmatoarele etape: a. stabilirea obiectului si scopului reglementarii; b. stabilirea actelor normative care reglementeaza problematica respectiva si abilitarea presedintelui consiliului judetean sa stabileasca masuri pentru aplicarea lor; c. culegerea si selectarea informatiilor; d. prelucrarea si analizarea informatiilor;

Art. 6. La redactarea unui proiect de dispozitie trebuie avute in vedere urmatoarele: a. proiectul de dispozitie trebuie redactat intr-un limbaj si stil specific normativ, concis, clar si precis, care sa excluda orice echivoc, corect sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare; b. exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare in text, la prima folosire; c. nu este permisa prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor; d. referirea in proiectul de hotarare la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numarului sau si a titlului; e. pentru accentuarea caracterului imperativ al dispozitiei, la redactare, verbele vor fi utilizate, de regula, la timpul prezent, forma afirmativa; f. redactarea se va face prin folosirea fontului Times New Roman, marimea 14.

Art. 7. Partile constitutive ale unui proiect de dispozitie se structureaza astfel: a. antet - Romania, Consiliul Judetean Teleorman, Presedinte; b. titlul proiectului de dispozitie - trebuie sa cuprinda denumirea proiectului de dispozitie, precum si obiectul reglementarii exprimat sintetic (Dispozitie privind....) In cazul in care prin proiectul de dispozitie se modifica ori se completeaza o alta dispozitie, titlul va exprima operatiunea de modificare sau de completare a dispozitiei avuta in vedere, cu redarea integral a titlului acesteia; c. formula introductiva - cuprinde denumirea autoritatii emitente (Presedintele Consiliului Judetean Teleorman); d. preambul - In preambul se mentioneaza referatul directiei/compartimentului din aparatul de specialitate al consiliului judetean care a initiat proiectul de dispozitie, documente de prezentare si motivare, ordine, instructiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritatile administratiei publice centrale si care sunt publicate in Monitorul Oficial, regulamentul de organizare si functionare al consiliului judetean. e. partea dispozitiva - reprezinta continutul propriu-zis al proiectului de dispozitie. f. Functia, numele si prenumele persoanei autorizate sa semneze dispozitia (presedintele Consiliului Judetean Teleorman) precum si a celui care contrasemneaza dispozitia (secretarul general al judetului).

Art. 8. (1) Elementul structural de baza al partii dispozitive il constituie articolul. Acesta se numeroteaza in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pana la sfarsitul dispozitiei, cu cifre arabe. (2) Daca proiectul de dispozitie cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic".

Art. 9. (1) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de regula este constituit dintr-o singura propozitie sau fraza, dar daca acest lucru nu este posibil se pot adauga noi propozitii sau fraze, separate prin punct si virgula; alineatul se evidentiaza printr-o usoara retragere de la alinierea textului pe verticala. (2) In proiectele de dispozitie cu o anumita intindere, daca un articol are doua sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul fiecaruia cu cifre arabe cuprinse in paranteza. (3) Enumerarile in textul unui articol sau alineat se prezinta distinct prin utilizarea literelor alfabetului romanesc si nu prin liniute sau alte semne grafice.

Art. 10. Ultimele articole dintr-un proiect de dispozitie vor cuprinde in mod obligatoriu: a. denumirea celor stabiliti sa asigure ducerea la indeplinire a prevederilor dispozitiei; b. Denumirea autoritatilor, institutiilor, si persoanelor interesate de continutul dispozitiei, pentru a se asigura comunicarea lor.

Art. 11. Identificarea persoanelor semnatare si contrasemnatare a dispozitiilor se asigura prin inscrierea intocmai a identitatii lor, in formatul: prenumele si numele.

Art. 12. (1) La redactarea textului unui proiect de dispozitie se pot folosi, ca parti componente ale acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea. (2) Anexele la proiectul de dispozitie trebuie sa aiba un temei cadru in corpul dispozitiei, purtand mentiunea ca "Anexa face parte integranta din prezenta dispozitie" . (3) Anexele vor purta antetul dispozitiei, precum si mentiunea "Anexa" sau "Anexa nr. (daca sunt mai multe) la dispozitia nr..... din ....... (4) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere. (5) Daca sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, cronologice, in ordinea in care au fost enuntate in textul proiectului.

Art. 13. (1) Directia/compartimentul de specialitate care initiaza proiectul de dispozitie va intocmi un referat in care se vor mentiona, pe langa persoana careia i se adreseaza, respectiv caracterul normativ sau individual al actului, temeiul legal, oportunitatea si necesitatea emiterii dispozitiei, efectele acesteia si dupa caz, termenul si instantele de judecata competente. (2) Referatele intocmite de compartimentele de resort asigura temeinicia proiectului de dispozitie, prin stabilirea corecta a starii de fapt si legalitatea, prin corecta incadrare in drept a asituatiei de fapt. (3) Dispozitiile intocmite conform prezentului Regulament de catre directia/compartimentul de resort din aparatul de specialitate in atributiile caruia se regaseste obiectul supus reglementarii, insotite de referatul mentionat la alin. (1), semnat de directorul executiv al directiei, respectiv de seful de serviciu sau compartiment, si aprobat de cei care coordoneaza aceste compartimente de specialitate, precum si de actele preparatorii, se vor depune de catre initiator la Serviciul juridic si contencios din cadrul Directiei Juridice, in vederea avizarii pentru legalitate de catre consilierul juridic desemnat conform fisei postului; daca dispozitia nu intruneste cerintele de legalitate se va returna initiatorului pentru a fi refacuta. (4) Proiectul de dispozitie se va intocmi cu respectarea partilor constitutive prevazute in Cap.V Sectiunea a I-a din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14. (1) Proiectele de dispozitii insotite de referatele compartimentelor de specialitate, precum si de actele preparatorii se vor prezenta apoi secretarului general al judetului, in vederea contrasemnarii pentru legalitate. (2) Anterior contrasemnarii pentru legalitate de catre secretarul general al judetului, dispozitiile se verifica sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si de fond de directorul executiv al Directiei Juridice, care va semna in acest sens.

Art. 15. In cazul cand secretarul general al judetului constata neconcordanta fata de actele normative de nivel superior, va restitui proiectul la compartimentul care a initiat proiectul, cu recomandarile necesare pentru a fi reformulat.

Art. 16. Dupa intrarea in vigoare, pe durata existentei unei dispozitii pot surveni unele evenimente, precum modificarea, completarea sau abrogarea.

Art. 17. (1) Modificarea consta in schimbarea expresa a textului unuia sau mai multor articole ori alineate, dandu-le o noua formulare. Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare se nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de dispozitie se formuleaza utilizandu-se sintagma "Se modifica si va avea urmatorul cuprins: ", urmata de redactarea noului text. (2) Modificarea ori completarea unei dispozitii este admisa numai daca nu se afecteaza conceptia generala sau caracterul unitar al acestora, ori daca nu priveste intreaga sau cea mai mare parte a reglementarilor. In caz contrar, ele se inlocuiesc cu o noua reglementare, urmand sa fie in intregime abrogate. (3) In cazul in care se modifica sau se completeaza o alta hotarare, articolele se numeroteaza cu cifre romane, pastrandu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. (4) Reglementarile de modificare si completare se incorporeaza in actul de baza de la data intrarii lor in vigoare, identificandu-se cu acesta, iar interventiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de baza.

Art. 18. (1) Completarea unei dispozitii consta in introducerea unei dispozitii noi, cuprinzand solutii si ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor structurale existente prin utilizarea urmatoarei formule de exprimare: "Dupa articolul ... / alin. ... se introduce un nou articol/alin., cu urmatorul cuprins: ".) (2) Actul de completare poate sa dispuna renumerotarea articolelor actului completat si republicarea lui, sau ca acestea sa dobandeasca numarul structurilor corespunzatoare din textul vechi, insotite de un indice cifric pentru diferentiere.

Art. 19. (1) Prevederile cuprinse intr-o dispozitie, contrare unei reglementari de acelasi nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate. (2) Abrogarea poate fi totala sau partiala. In cazul abrogarilor partiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act normativ, nu numai la textele ramase in vigoare. Abrogarea unei dispozitii, partiala sau totala, are intotdeauna caracter definitiv, nemaiputandu-se repune in vigoare. (3) Abrogarea poate fi dispusa, de regula, printr-o prevedere distincta in finalul unei dispozitii care reglementeaza o anumita problematica, daca aceasta afecteaza reglementari conexe anterioare.

Art. 20. (1) Dispozitiile presedintelui consiliului judetean se semneaza numai de catre acesta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul general al judetului. (2) In situatia cand presedintele este in imposibilitatea de a semna (delegatii, concedii), dispozitiile se semneaza de vicepresedintele desemnat prin dispozitie pentru a-l inlocui, sub forma:" p. PRESEDINTE, Prenume si nume, Vicepresedinte" (3) In situatia cand secretarul general al judetului este in imposibilitatea de a contrasemna (delegatii, concedii), dispozitiile se contrasemneaza de directorul executiv al Directiei Juridice, conform fisei postului.

Art. 21. (1) Dupa semnare, dispozitia se va prezenta in original la Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni din cadrul Directiei Juridice pentru a fi inregistrata si stampilata, respectiv pentru a primi un numar din registrul special de numerotare a dispozitiilor. (2) In registrul special, numerotarea se va face cronologic, incepand cu numarul 1, in fiecare an calendaristic iar datarea este cea in care proiectul este prezentat pentru numerotare. (3) Originalul dispozitiei si a anexelor acesteia se pastreaza la Directia Juridica- Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni.

Art. 22. (1) Secretarul general al judetului, prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni, va proceda, in termen legal, la comunicarea dispozitiilor catre Institutia Prefectului judetul Teleorman, pecum si catre persoanele interesate si compartimentele obligate a le aduce la indeplinire. (2) Dispozitiile presedintelui consiliului judetean se transmit celor interesati in copie, purtand mentiunea "Prezenta copie este conforma cu originalul" si semnatura secretarului general al judetului.

Art. 23. (1) In situatia in care, transmiterea actului se face direct celui interesat sau celui obligat a duce la indeplinire, pe copia adresei de inaintare se va mentiona data primirii si semnatura de primire a celui in cauza. (2) In cazul expedierii prin corespondenta a dispozitiei, dovada comunicarii acesteia se va realiza prin intermediul condicilor de corespondenta si a borderoului.

Art. 24. (1) Unele dispozitii pot avea aplicare limitata in timp, in spatiu, sau in ce priveste obiectul reglementarii. (2) Prin dispozitii ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrange durata de timp, aplicarea in spatiu sau cu privire la obiectul reglementarii, cu conditia ca acestea sa intervina inainte de expirarea termenului si sa indice, cand este cazul, noul termen.

Art. 25. Dispozitiile cu caracter normativ modificate si completate in mod substantial se republica in Monitorul Oficial al judetului, avand la baza dispozitia cuprinsa in actul de modificare, respectiv de completare.

Cap. III. DISPOZITII FINALE

Art. 26. Proiectele de dispozitie initiate de directiile/compartimentele de specialiate din cadrul consiliului judetean devin dispozitii dupa semnarea acestora de catre persoanele indreptatite, respectiv presedintele consiliului judetean si secretarul general al judetului.

Art. 27. Prezentul Regulament poate fi modificat prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, ori de cate ori este necesar, pentru punerea acestuia in acord cu prevederile legale in vigoare sau cu alte norme interne.

CJT

MOL Regulamente

Regulament 1

(REGULAMENT PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE

ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN TELEORMAN)

Cap. I. DISPOZITII INTRODUCTIVE

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea masurilor metodologice, organizatorice, a termenelor, precum și a circulației proiectelor de hotarari ale Consiliului Judetean Teleorman, in conformitate cu prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

Art. 2. Hotararile consiliului judetean se adopta pentru organizarea executarii ori executarea in concret a legilor si a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum si a propriilor hotarari.

 Art. 3. Proiectele de hotarare se elaboreaza cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap. II. INITIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA,

 STRUCTURA SI CONTINUTUL PROIECTELOR DE HOTARARI

Art. 4. Potrivit prevederilor art. 182 alin. (2) din Codul administrativ, au dreptul sa initieze proiecte de hotarari presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, consilierii judeteni sau cetatenii, denumiti in continuare initiatori.

Art. 5. In elaborarea proiectelor de hotarari cu caracter normativ sau individual se parcurg urmatoarele etape: a. stabilirea obiectului si scopului reglementarii; b. stabilirea actelor normative care reglementeaza problematica respectiva si abilitarea consiliului judetean sa stabileasca masuri pentru aplicarea lor; c. culegerea si selectarea informatiilor; d. prelucrarea si analizarea informatiilor;

Art. 6. Redactarea unui proiect de hotarare se face de catre initiator in conformitate cu normele de tehnica legislativa, cu sprijinul secretarului general al judetului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

 Art. 7. La redactarea unui proiect de hotarare trebuie avute in vedere urmatoarele: a. proiectul de hotarare trebuie redactat intr-un limbaj si stil specific normativ, concis, clar si precis, care sa excluda orice echivoc, corect sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare; b. exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare in text, la prima folosire; c. nu este permisa prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor; d. referirea in proiectul de hotarare la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numarului sau si a titlului; e. redactarea se va face prin folosirea fontului Times New Roman, marimea 14.

Art. 8. Partile constitutive ale unui proiect de hotarare se structureaza astfel: a. antet - Romania, Consiliul Judetean Teleorman; b. titlul proiectului de hotarare - trebuie sa cuprinda denumirea proiectului de hotarare, precum si obiectul reglementarii exprimat sintetic ( Proiect de hotarare privind....) In cazul in care prin proiectul de hotarare se modifica ori se completeaza o alta hotarare, titlul va exprima operatiunea de modificare sau de completare a hotararii avuta in vedere. c. formula introductiva - cuprinde denumirea autoritatii emitente (Consiliul judetean Teleorman), tipul sedintei, precum si temeiurile juridice pe baza carora se desfasoara sedinta. d. preambul - in preambul se mentioneaza referatul de aprobare al initiatorului, documente de prezentare si motivare, ordine, instructiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritatile administratiei publice centrale si care sunt publicate in Monitorul Oficial, regulamentul de organizare si functionare al consiliului judetean. e. partea dispozitiva - reprezinta continutul propriu-zis al proiectului de hotarare.

Art. 9. (1) Elementul structural de baza al partii dispozitive il constituie articolul. Acesta se numeroteaza in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pana la sfarsitul hotararii, cu cifre arabe. (2) Daca Proiectul de hotarare cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic".

Art. 10. (1) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de regula este constituit dintr-o singura propozitie sau fraza, dar daca acest lucru nu este posibil se pot adauga noi propozitii sau fraze, separate prin punct si virgula; alineatul se evidentiaza printr-o usoara retragere de la alinierea textului pe verticala. (2) In proiecte de hotarare cu o anumita intindere, daca un articol are doua sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul fiecaruia cu cifre arabe cuprinse in paranteza.

 Art. 11. Enumerarile in textul unui articol sau alineat se prezinta distinct prin utilizarea literelor alfabetului romanesc si nu prin liniute sau alte semne grafice.

Art. 12. Ultimele articole dintr-un proiect de hotarare vor cuprinde in mod obligatoriu: a. denumirea celor stabiliti sa asigure ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii; b. denumirea autoritatilor, institutiilor, si persoanelor interesate de continutul hotararii, pentru a se asigura comunicarea lor.

Art. 13. Identificarea persoanelor semnatare si/sau contrasemnatare, dupa caz, a actelor administrative, se asigura prin inscrierea intocmai a identitatii lor, in formatul: prenumele si numele. (2) In caz de absenta a presedintelui (delegatii, concedii), proiectele de hotarari/hotararile se semneaza de vicepresedintele desemnat conform prevederilor legale pentru a-l inlocui, sub forma:" p. PRESEDINTE, Prenume si nume, Vicepresedinte" .

Art. 14. (1) La redactarea textului unui proiect de hotarare se pot folosi, ca parti componente ale acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea. (2) Pot constitui anexe la un proiect de hotarare reglementarile ce trebuie aprobate de consiliul judetean, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. (3) Anexa trebuie sa aiba un temei - cadru in corpul hotararii si sa se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere. (4) Textul - cadru de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa face parte integranta din proiectul de hotarare; daca sunt mai multe anexe, in final se va include un articol distinct, cuprinzand aceeasi mentiune, insotita de nominalizarea expresa a tuturor anexelor. (5)Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere. (6) Daca sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in ordinea in care au fost enuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotarare vor purta antetul acesteia, precum si mentiunea "Anexa nr. ______ la Hotararea nr. __ din _____".

Art. 15. Dupa intrarea in vigoare, pe durata existentei unei hotarari, pot surveni unele evenimente, precum modificarea, completarea sau abrogarea.

Art. 16. (1) Modificarea consta in schimbarea expresa a textului unuia sau mai multor articole ori alineate, dandu-le o noua formulare. Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare se nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de hotarare se formuleaza utilizandu-se sintagma "Se modifica si va avea urmatorul cuprins: ", urmata de redactarea noului text. (2) Modificarea ori completarea unei hotarari este admisa numai daca nu se afecteaza conceptia generala sau caracterul unitar al acestora, ori daca nu priveste intreaga sau cea mai mare parte a reglementarilor. In caz contrar, ele se inlocuiesc cu o noua reglementare, urmand sa fie in intregime abrogate. (3) In cazul in care se modifica sau se completeaza o alta hotarare, articolele se numeroteaza cu cifre romane, pastrandu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. (4) Reglementarile de modificare si completare se incorporeaza in actul de baza de la data intrarii lor in vigoare, identificandu-se cu acesta, iar interventiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de baza.

Art. 17. (1) Completarea unei hotarari consta in introducerea unei dispozitii noi, cuprinzand solutii si ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor structurale existente prin utilizarea urmatoarei formule de exprimare: "Dupa articolul ... / alin. ... se introduce un nou articol/alin., cu urmatorul cuprins: ".) (2) Actul de completare poate sa dispuna renumerotarea articolelor actului completat si republicarea lui, sau ca acestea sa dobandeasca numarul structurilor corespunzatoare din textul vechi, insotite de un indice cifric pentru diferentiere.

Art. 18. (1) Prevederile cuprinse intr-o hotarare, contrare unei reglementari de acelasi nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate. (2) Abrogarea poate fi totala sau partiala. In cazul abrogarilor partiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act normativ, nu numai la textele ramase in vigoare. Abrogarea unei hotarari, partiala sau totala, are intotdeauna caracter definitiv, nemaiputandu-se repune in vigoare. (3) Abrogarea poate fi dispusa, de regula, printr-o prevedere distincta in finalul unei dispozitii care reglementeaza o anumita problematica, daca aceasta afecteaza reglementari conexe anterioare.

Art. 19. (1) Proiectele de hotarari trebuie sa fie insotite de referatele de aprobare, intocmite de initiatori, in care se vor arata succint : a) cerintele care justifica interventia normativa, atat din punct de vedere al legalitatii si al oportunitatii, cat si al eficientei si eficacitatii; b) efectele avute in vedere prin noua reglementare in functie de obiectul reglementarii, precum si, dupa caz, influenta acestuia asupra bugetului local al judetului; c) mentiuni, dupa caz, daca se impune modificarea, completarea sau abrogarea unor hotarari anterioare in materia respectiva de catre consiliul judetean. (2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotarari se semneaza de initiatori.

Art. 20. Proiectele de hotarari ale consiliului judetean, insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de motivare si prezentare, semnate de initiator, se prezinta pentru inregistrare la Compartimentul registratura, petitii, relatii cu publicul si secretariat ATOP de catre unul dintre consilierii din cadrul Cabinetului presedintelui sau al vicepresedintilor, apoi se transmit secretarului general al judetului, cu adresa de inaintare.

Art. 21. Proiectele de hotarari se inregistreaza de Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni in Registrul evidenta proiecte de hotarari, in format fizic si electronic.

Art. 22. Secretarul general al judetului, impreuna cu presedintele consiliului judetean nominalizeaza compartimentele/directiile de resort si comisiile de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarare ale consiliului judetean.

Art. 23. Astfel, proiectele de hotarare ale consiliului judetean, precum si celelalte documente, se transmit: - compartimentelor/directiilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate; - comisiilor de specialitate ale consiliului judetean in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.

Art. 24. In adresa de inaintare a proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor/directiilor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

Art. 25. (1) In situatia in care un proiect de hotarare este transmis catre mai multe compartimente/directii de resort din aparatul de specialitate al consiliului judetean, se elaboreaza un singur raport comun, intocmit de catre primul compartiment/directie nominalizat/a, cu colaborarea celorlalte. (2) Rapoartele de specialitate care fundamenteaza proiectele de hotarare din punct de vedere economic, tehnic, juridic, se redacteaza in mod corect, clar si concis, respectand regulile de ortografie si punctuatie specifice limbii romane. (3) Raportul de specialitate al compartimentului de resort asigura temeinicia proiectului de hotarare prin stabilirea corecta a starii de fapt si legalitatea, prin corecta incadrare in drept a situatiei de fapt. (4) Rapoartele de specialitate se semneaza de functionarii care le-au intocmit, de directorul directiei de specialitate in atributiile caruia se regaseste obiectul supus reglementarii prin proiectul de hotarare si de un consilier juridic din cadrul Directiei juridice. (5) In cazul rapoartelor de specialitate intocmite in comun de mai multe directii din aparatul de specialitate, acestea se semneaza de persoanele mentionate la alin. (4), din toate directiile implicate.

Art. 26. (1) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului judetean emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului. (2) Avizul comisiei se transmite secretarului general al judetului, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii judeteni si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.

Art. 27. (1) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului judetean este supus dezbaterii numai daca este insotit de: a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator; b) rapoartele compartimentelor/directiilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean; c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean; d) alte documente prevazute de legislatia speciala. (2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care indeplinesc conditiile prevazute mai sus.

Art. 28. (1) Rapoartele si avizele trebuie intocmite in termenul prevazut in adresa de inaintare a proiectelor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului judetean. (2) Pentru sedintele extraordinare, rapoartele si avizele trebuie intocmite in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi. (3) In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.

 Art. 29. (1) Proiectele de hotarari insotite de documentele prevazute la art. 136 alin. (8) din Codul administrativ se prezinta secretarului general al judetului in vederea avizarii pentru legalitate in conformitate cu prevederile art.243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ. (2) Anterior avizarii pentru legalitate de catre secretarul general al judetului, proiectele de hotarari se verifica asupra aspectelor de fond si de forma, precum si cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. (1) de catre directorul executiv al Directiei juridice, care semneaza in acest sens. (3) In situatia in care avizul secretarului general al judetului este nefavorabil, acesta trebuie emis in scris si motivat. (4) In caz de absenta a secretarului general al judetului (delegatii, concedii), proiectele de hotarari/hotararile se avizeaza/se contrasemneaza de directorul executiv al Directiei Juridice, conform fisei postului.

Art. 30. Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al judetului si compartimentele/directiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean, ca anexa la documentul de convocare la propunerea presedintelui, vicepresedintilor sau a consilierilor judeteni, dupa caz, in conditiile legii.

Art. 31. Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta: a) data, ora si locul desfasurarii; b) proiectul ordinii de zi; c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor judeteni, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; e) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari; f) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art. 32. (1) Data sedintei consiliului judetean precizata cu ocazia convocarii este stabilita cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel: a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare; b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare. (2) In caz de forta majora si de maxima urgenta, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judetului, convocarea consiliului judetean se poate face de indata.

Cap. III. DEZBATEREA PUBLICA A PROIECTELOR DE HOTARARI

Art. 33. Proiectele de hotarari cu caracter normativ care urmeaza a se discuta in sedintele consiliului judetean se aduc la cunostinta locuitorilor judetului cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare, printr-un anunt inserat in site-ul propriu, afisat la sediu intr-un spatiu accesibil publicului si transmis catre mass-media locala, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 34. Anuntul trebuie sa cuprinda: data afisarii, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Art. 35. Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare consiliului judetean numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit art. 34.

Art. 36. (1) Autoritatea deliberativa judeteana este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. (2) Dezbaterea publica se va desfasura cu respectarea regulilor stabilite in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap. IV. DISPOZITII FINALE

Art. 37. Proiectele de hotarare dezbatute in cadrul sedintelor consiliului judetean, devin hotarari dupa aprobarea acestora cu cvorumul prevazut de lege.

Art. 38. Prezentul Regulament poate fi modificat prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, ori de cate ori este necesar, pentru punerea acestuia in acord cu prevederile legale in vigoare sau cu alte norme interne.

CJT

MOL Regulamente