Protecția datelor cu caracter personal

Consiliul Județean Teleorman, instituție publică - denumit în continuare pe scurt C.J.T. - prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit în calitate de operator.

Consiliul Judetean Teleorman, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date personale sensibile înseamnă următoarele categorii de date personale: date referitoare la condamnări penale și infracțiuni, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate?

 1. datele dumneavoastră de identificare (numele complet, sex, data nașterii);
 2. datele dumneavoastră de contact (e.g. nr. de telefon, adresă domiciliu/resedința, email-ul);
 3. datele înscrise în cartea de identitate (inclusiv CNP, serie și număr), certificatul dumneavoastră de naștere, certificatul dumneavoastră de căsătorie (dacă este cazul), certificatele de naștere ale copiilor minori;
 4. permisul dumneavoastră de conducere (dacă este cazul);
 5. diplome de studii și/sau alte certificate de atestare a unor competențe, CV-ul (incluzând educație, experiență profesională, etc);
 6. salariul dumneavoastră brut stabilit ca urmare a încheierii contractului de muncă, precum și alte sporuri și beneficii oferite de către CJT, contul dumneavoastră bancar;
 7. datele dumneavoastră privind sănătatea (e.g. concediu medical);
 8. datele dumneavoastră din cazierul judiciar (în cazul funcțiilor de gestiune);
 9. documente cu privire la Sănătate și Securitate în Muncă (e.g. fișa de identificare a factorilor de risc, fișa de instruire, fișa de aptitudini);
 10. datele dumneavoastră contabile pentru efectuarea plăților;

Cum colectăm datele cu caracter personal?

Consiliul Județean Teleorman colectează date cu carcter personal prin formulare tipizae direct de la persoana vizată sau prin e-mail, cu informarea clară a persoanei vizate.

Cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime. Instituția noastră va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă");
 2. colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor");
 4. exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate");
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate").

În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

Situatiile în care Consiliul Județean Teleorman prelucrează datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. pentru realizarea obiectului unui contract;
 2. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 3. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 4. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

În ce temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal?

Temeiul juridic al prelucrării

Unde trimitem datele furnizate de dvs?

Consiliul Judeţean Teleorman nu vinde, nu transferă, nu dezvălui și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.

Putem transfera datele dumneavoastră personale, în baza și în limitele prevederilor legale, unor instituții publice către care Instituția noastră are obligația de raportare (ITM, CNAS, ANAF, ANFP, ANI, etc).

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Pe ce durată se prelucrează datele cu caracter personal?

Prelucrarea este pe durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, respective între 1 și 50 de ani.

Unde sunt prelucrate datele dumneavoastra?

Datele sunt colectate și prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul CJT, fiecare salariat folosind minimul necesar de date în vederea executării sarcinilor de serviciu.

Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la acces

Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc;

b) Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate;

c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor ca fi aplicabil în anumite circumstanțe, cum ar fi : (I) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (II) datele d-voastră au fost prelucrate illegal;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării

Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (I) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (II) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor;

e) Dreptul la opoziție

Acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim.

f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă doriți să adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale va rugăm să folosiți următoarele adrese de contact:

Adresa e-mail: dataprotection@cjteleorman.ro
Adresa poștală: Alexandria, str. Dunarii, nr. 178, jud. Teleorman, cod poștal 140047 (cu mentiunea in atentia DPO)
Telefonic: 40-247-311201

***


POLITICA DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL


Formulare

Formular pentru exercitarea dreptului de acces
Formular pentru exercitarea dreptului de interventie
Formular pentru exercitarea dreptului de opozitie