MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR              NESECRET

  INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI            Nr. 8610 din 27.02.2009

                          T E L E O R M A N                                           Ex. nr. ___

 

 

 

R A P O R T

 

asupra eficienţei activităţii de poliţie

pentru anul 2008

 

 

          In anul 2008, efectivul inspectoratului a desfăşurat potrivit competenţelor, activităţi de realizare a atribuţiilor stabilite prin lege şi în mod fundamental, a acţionat pentru descoperirea, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale.

          Activităţile au fost planificate, organizate, derulate şi evaluate pe criteriile şi indicatorii actualizaţi ai Strategiei Poliţiei Române, ai concepţiei managementului instituţional şi necesităţilor situaţiei operative.

          Obiectivele de referinţă, strategice au fost reprezentate de:

          - creşterea gradului de siguranţă publică;

          - îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc;

          - reducerea fenomenului infracţional;

          - sporirea încrederii populaţiei în poliţie.

          Pentru realizarea obiectivelor au fost vizate cu prioritate:

          1. Prevenirea şi combaterea criminalităţii rurale pe toate palierele sale de manifestare antisocială;

          2. Eficientizarea sistemului integrat de contracarare a criminalităţii stradale prin dezvoltarea acţiunilor preventiv-operative şi aplicarea cu fermitate a legii;

          3. Siguranţa traficului rutier şi un aport sporit al lucrătorilor de specialitate la reducerea pericolului social din circulaţie;

          4. Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri cu urmărirea unor obiective sectoriale conturate pe protejarea bugetului de stat, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială şi, depistarea cazurilor de corupţie.

          5. Combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere.

          6. Consolidarea parteneriatului poliţiei cu instituţiile statului şi urmărirea realizării solicitărilor legitime de siguranţă publică ale cetăţenilor şi ATOP.

 

COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA

  

          In contextul cooperării interinstituţionale, subliniem colaborarea foarte bună pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a avut-o cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor pentru menţinerea ordinii publice pe raza de competenţă şi asigurarea finanţării unor proiecte specifice poliţiei.

          Au fost elaborate planuri de cooperare în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Teleorman şi Poliţia Comunitară pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale, delimitându-se clar atribuţiile acestor structuri.

         

INDICATORI SI TENDINTE INFRACTIONALE

 

          Pornind de la evaluarea statistică generală a activităţii poliţiei, apreciem că, activităţile de prevenire a infracţionalităţii au crescut atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ,  impunându-se totuşi creşterea în continuare a gradului de fermitate şi eficienţă a formaţiunilor operative.

          Evoluţia criminalităţii în judeţul Teleorman, a fost influenţat, în perioada de referinţă, de factori socio-demografici, economici şi legislativi, precum şi de transformările instituţionale realizate în contextul mai larg de integrare în Uniunea Europeană.

          Analizele efectuate pe indicatorii criminalităţii şi ai trinomului analitic, poliţist-populaţie-volum criminalitate, relevă îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului, implicarea  cu profesionalism a lucrătorilor de poliţie şi cooperarea benefică cu alte instituţii abilitate ale statului, inclusiv ATOP.

          Infracţionalitatea constatată reflectă îndeplinirea indicatorilor de prevenire şi siguranţă a cetăţeanului în diferite sectoare ale vieţii social-economice, aparăte şi protejate de norma penală.

          Astfel, au fost înregistrate 6773 infracţiuni, care se distribuie pe indicatorii sintetici fundamentali după cum urmează:

          - 1.318 infracţiuni economico-financiare;

          - 3.458 infracţiuni judiciare;

          - 1.997 infracţiuni de altă natură.

 

          Comparativ cu anul anterior de referinţă 2007, se înregistrează o reducere a infracţionalităţii cu – 18% şi ceea ce este de remarcat este faptul că, această diminuare a pericolului social s-a realizat printr-o tendinţă descendentă a infracţiunilor de natură judiciară, respectiv -29%.

          De subliniat este că pentru prima dată, după o perioadă de timp îndelungată se constată un trend descrescător la infracţiunile contra vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, de la 1.163 la 998 de fapte penale (-14%).

 

          Obiectiv prioritar al inspectoratului pe anul 2008, subsumat celor strategice, apărarea patrimoniului s-a realizat prin reducerea principalei categorii de infracţiuni, respectiv aceea de furt la 1,881 fapte penale (-7%), rezultat ce situează inspectoratul sub media naţională cu 458 de furturi volum criminalitate.

          Referitor la infracţionalitatea cu autori necunoscuţi, inspectoratul se plasează la toate nivelele de comparaţie peste media înregistrată pe ţară, unitatea soluţionând 1.622 de lucrători şi cauze penale aflate în evidenţa cu autori necunoscuţi.

          Un volum important de muncă a fost investit şi pe alte linii, cum ar fi: sustrageri de produse petroliere, agricultură privată, sustrageri din sistemele de irigaţii, furturi de animale şi păsări, sustrageri de cabluri electrice şi telefonice, furturi de material lemnos din fondul forestier al statului, ceea ce a condus la reducerea fenomenului infracţional şi în aceste direcţii.

          Activităţile desfăşurate în cadrul programelor de reducere a criminalităţii rurale au determinat înregistrarea a 3.531 de infracţiuni, cu – 25% faţă de anul 2007.

          Combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere a fost direcţionată pe cele trei componente fundamentale: traficul cu fiinţe umane; traficul de droguri şi combaterea actelor de criminalitate informatică. In acest domeniu, prin activitatea de investigaţie, documentare şi administrare a probatoriului au fost soluţionate 37 dosare penale, în care au fost cercetate 127 persoane, 11 fiind arestate. In sarcina acestora s-au reţinut 175 de fapte penale, exemplificând: 34 infracţiuni la traficul de persoane, 46 la Legea 143/2001, 23 înşelăciuni, 16 la Legea 39/2003 etc. Rezultat al compartimentului de specialitate au fost prinşi 31 urmăriţi internaţional, faţă de care s-au luat măsurile legale.

          In zona sferei de investigare a fraudelor şi corupţiei, s-au constatat 1.318 infracţiuni, pentru care au fost cercetate 854 de persoane, vinovate de comiterea a unor infracţiuni diverse, începând de la cele de evaziune fiscală şi fals la faptele de corupţie şi apălare de bani.

          Din prezentarea acestor indicatori statistici se desprinde concluzia că, în anul 2008, eficienţa activităţii poliţiei judeţului nostru privind prevenirea criminalităţii a crescut simţitor, remarcându-se totodată şi o diminuare a sentimentului de insecuritate în rândul populaţiei, fapt ce a creat condiţii pentru creşterea încrederii şi respectului cetăţenilor faţă de lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman.

          Pentru asigurarea climatului de siguranţă civică s-a remarcat volumul mare de muncă depus, în scopul intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, al protejării cetăţenilor în vederea desfăşurării în deplină siguranţă a vieţii lor sociale şi private.

         

          Misiuni şi programe de acţiune privind ordinea şi siguranţa publică.

 

          Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a lansat, în anul 2008, o serie de programe prin care să se poată materializa misiunile privind intensificarea măsurilor de prevenire, descoperire şi combatere a fenomenului infracţional stradal, protejarea tuturor cetăţenilor, menţinerea unui climat de ordine în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, parcurilor şi locurilor de agrement, în scopul desfăşurării în dpelină siguranţă a vieţii sociale şi private, în consonanţă cu aspiraţiile comunităţii.

 

          Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite în aceste programe, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman a procedat la elaborarea unor planuri de măsuri proprii, adaptate specificului situaţiei operative din judeţul nostru, a căror punere în aplicare cu operativitate a dus la creşterea eficienţei activităţii acestei instituţii în beneficiul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice.

          Printre cauzele care au favorizat infracţionalitatea, în general, şi cea stradală, în special, exemplificăm:

          - sărăcia, care afectează mulţi cetăţeni, lipsa unor mijloace minime de existenţă ale autorilor şi familiilor acestora;

          - lipsa de receptivitate a unor factori cu responsabilităţi pentru asigurarea corespunzătoare a pazei bunurilor, conform prevederilor Legii nr. 333/2003;

          - lipsa iluminatului public ori iluminatul necorespunzător în unele din localităţile judeţului;

          - numărul de minori lăsaţi fără supraveghere care se asociază unor grupuri infracţionale;

          - lipsa unor soluţii viabile post-delictum a infractorilor, dar şi atitudinea uneori neglijentă a victimelor.

          Considerată un obiectiv prioritar pentru Poliţia Naţională, infracţionalitatea stradală a fost abordată într-o modalitate axată pe apropierea de comunitate, pregătirea antivictimală a cetăţenilor şi perfecţionarea sistemului de ordine publică.

          Obiectivul în această direcţie de reducere a fost atins ca urmare a flexibilităţii modalităţilor de acţiune şi a noului concept de integrare a forţelor de „Security Marketing”.

          In consecinţă, în anul 2008 infracţionalitatea stradală sesizată s-a redus la 377 fapte penale (-18%), iar faptele cu violenţă s-au diminuat la 22 (-3).

          In ceea ce priveşte criminalitatea juvenilă se constată o scădere a numărului de minori cercetaţi, comparativ cu anul 2007, atât la categoria până la 14 ani cât şi la categoria 14 – 18 ani, scăderile pe total fiind de 30%, minorii săvârşind 265 de fapte penale.

          Din datele statistice rezultă că numărul infracţiunilor sesizate în legătură cu mediul şcolar a scăzut cu 54%, înregistrându-se o evoluţie pozitivă concretă la toţi indicatorii.

          Pe linie de poliţie rutieră efectivele de profil au acţionat pentru atingerea obiectivului general stabilit în sarcina poliţiei rutiere „Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice”.

          In acest sens au fost constatate 576 infracţiuni la regimul circulaţiei, au fost aplicate 29.760 contravenţii şi reţinute 3.362 permise de conducere pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului rutier.

          Cu toate acestea, în judeţul Teleorman, în anul 2008, au avut loc 118 accidente grave de circulaţie (+5), urmare cărora au decedat 44 persoane, iar 92 persoane au fost rănite grav.

          Apreciem că în anul 2008 – conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a acţionat consecvent şi eficient pentru realizarea principalului deziderat al activităţii sale – asigurarea sentimentului de siguranţă pentru membrii comunităţii – asigurând o prezenţă activă a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte vulnerabile, de pe raza localităţilor judeţului.

 

          S-a acordat de asemenea, o atenţie sporită supravegherii unor obiective şi locuri vulnerabile din cartiere, parcări, zone comerciale aglomerate, zone ale unităţilor de învăţământ, realizând şi patrule mixte cu gardieni publici şi agenţi ai societăţilor private de pază.

          S-a acţionat mult mai bine pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, a celor comise cu violenţă, a sustragerii de produse petroliere şi produse agricole şi a furturilor de animale.

          Au fost organizate zilnic, patrulări, acţiuni şi verificări având ca obiective descurajarea găştilor de cartier şi identificarea societăţilor care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări în zona unităţilor de învăţământ precum şi întărirea disciplinei comerciale şi pieţele aglomerate şi în transportul public local şi judeţean de călători.

 

CONCLUZII

 

          Putem concluziona că activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a cunoscut un grad ridicat de eficienţă, realizându-se principalele obiective stabilite pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi asigurându-se reducerea criminalităţii pe teritoriul judeţului şi creşterea nivelului de siguranţă civică pentru noi, toţi membrii acestei comunităţi.

          In acelaşi timp, se impune o schimbare a mentalităţii în vederea adoptării unor modalităţi de lucru europene, în special pentru prevenirea şi rezolvarea unor probleme ce se vor afla pe un trend crescător odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Cu toate eforturile depuse, indicatorii de infracţionalitate se mneţin încă la un nivel ridicat.

          In acest sens, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman va fi consecvent ideii de euroconformizare şi reorientării misiunilor, plecând de la necesitatea consolidării încrederii şi respectului populaţiei faţă de această instituţie şi obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a fenomenului infracţional.

          Rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2008 conturează acest an, ca fiind unul foarte important, datorită schimbărilor radicale din plan conceptual şi organizatoric, schimbări ce au orientat acţiunile Poliţiei către nevoile comunităţii şi folosirea mai eficientă a resurselor.

 

         

SEFUL INSPECTORATULUI,

 

Comisar şef de poliţie

PATRASCU SIMION

 

 

Mun. Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, cod. 140051

Tel: 0247/407000, Fax: 0247/310121