CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

EXTRAS

AL

PLANULUI STRATEGIC

 

cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie

şi indicatorii de performanţă minimali

pentru anul 2009

 

 

 

În scopul asigurării climatului de siguranţă civică şi implementării conceptului „Poliţia în slujba comunităţii”, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman (ATOP) a stabilit pentru anul 2009 următoarele obiective şi priorităţi de interes local, prin care efectivele poliţieneşti trebuie să asigure, în condiţiile legii, respectarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea infracţionalităţii, apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a celorlalte drepturi şi interese ale  comunităţii.

 

A. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului

 

 1. Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr.333/2003 privind paza bunurilor concomitent cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, în scopul eficientizării sistemelor de pază obştească a localităţilor;  

 2. Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. Teleorman - I.P.J. Teleorman în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică;                                                                                                                                     

3. Orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea criminalităţii prin relaţionarea cu cetăţenii şi menţinerea unui nivel înalt de vizibilitate a patrulelor de poliţie;                               

4. Asigurarea prezenţei permanente a poliţiştilor în zonele şi locurile de responsabilitate şi orientarea activităţii efectivelor de ordine publică pentru prevenirea criminalităţii ;

5. Scăderea timpului de reacţie şi creşterea operativităţii în intervenţie a formaţiunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetăţeni, folosindu-se grila de monitorizare zilnică;

6. Folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă publică, cât şi pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte;

7. Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale pentru depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii şi a altor persoane care frecventează locuri cu impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea serviciilor şi instituţiilor din domeniu pentru identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare socială a celor depistaţi;

8. Intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a cerşetoriei stradale, prin intensificarea activităţilor desfăşurate de poliţiştii de proximitate şi în stransă colaborare cu specialiştii din cadrul Direcţiei generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman;

9. Combaterea delincvenţei juvenile, prin activităţi preventiv-educative, împreună cu factorii cu atribuţii în domeniu, prin prezentarea unor studii şi materiale scrise sau video, cu privire la consumul  de droguri în rândul tinerilor, violenţa în unităţile şcolare, pornografia infantilă, traficul de minori etc. ;

10. Prezenţa zilnică a poliţiştilor de proximitate în zonele de competenţă,  pentru a putea fi abordaţi de cetăţeni în rezolvarea problemelor apărute în comunitate ;

11. Monitorizarea continuă, prin intermediul poliţiştilor de proximitate a comportamentelor şcolare antisociale pentru identificarea situaţiilor critice şi a celor mai eficiente instrumente de preventie ;

12. Identificarea şi monitorizarea stărilor conflictuale, în special a celor interetnice şi intraetnice şi luarea măsurilor preventive pentru aplanarea pe cât posibil în stare incipientă, evitând astfel transformarea lor în acte de tulburare a liniştii publice;

13. Elaborarea unui plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole, a delictelor din silvicultură şi consultarea autorităţilor publice locale la întocmirea planurilor de ordine publică, în vederea stabilirii cerinţelor sociale la nivelul judeţului;

14. Asigurarea unei cunoaşteri permanente a problematicii cetăţenilor printr-un program de audienţe afişat în tertoriu şi îmbunătăţirea continuă a gradului de promptitudine al poliţistului faţă de solicitările îndreptăţite ale cetăţenilor, astfel încât să dedermine o scădere a  numărului de reclamaţii  adresate cadrelor superioare ale inspectoratului de poliţie ;

15. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale în vederea asigurării  unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza de competenţă;

16. Reactualizarea planurilor de pază ale localităţilor, pe baza concluziilor desprinse din evoluţia situaţiei operative;

17. Creşterea gradului de conduită profesională a personalului din domeniul ordinii publice pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului ;

18. Menţinerea relaţiilor de coolaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi , cu  Poliţia Comunitară şi alte organisme cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice pe raza judeţului.

 

B. Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat şi  combaterea criminalităţii economico-financiare

Activităţi Planificate :

1. Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului public sau privat;                                                                                                                      

2. Evaluarea zilnică a situaţiei operative înregistrată pe raza de competenţă, pe linia infracţiunilor împotriva persoanei şi patrimoniului, identificarea şi supravegherea calificată a elementelor infractoare active;

3. Informarea şi consilierea cetăţenilor, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, cu privire la furturile de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat, precum şi intensificarea acţiunilor de control pe această linie, în vederea reducerii numărului acestui gen de infracţiuni ;

4. Descoperirea fraudelor financiare, a celor produse prin privatizare şi administrare ilegală a patrimoniului public şi privat, sistemului bancar, administrarea fondurilor provenite de la Comunitatea Europeană, a actelor de contrabandă şi evaziune fiscală, precum şi intensificarea activităţilor de combatere a ilegalităţilor ce se răsfrâng asupra bugetului de stat;

5. Prevenirea, descoperirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în sectorul colectării şi gestionării deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice pe raza judeţului Teleorman;

6. Elaborarea la nivelul fiecărei comune din judeţ, a unui plan de acţiune în colaborare cu primăriile în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

 

 

           C. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de crimă organizată şi antidrog

 

1.Creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor de prevenire, descoperire şi combaterea fenomenului infracţional;

            2. Organizarea şi executarea de acţiuni comune în cooperare cu celelalte structuri pe linia combaterii micului trafic şi consumului de droguri;

            3. Implementarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat;

            4. Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţii infracţionale din sfera crimei organizate, atraficului şi consumului ilicit de droguri;

5. Cunoşterea şi supravegherea persoanelor cu antecedente penale, a celor sancţionate pentru a presta activităţi în folosul comunităţii, cerşetorilor, vagabonzilor, persoanele cu comportament violent, precum şi a minorilor lipsiţi de supraveghere.

6. Elaborarea şi derularea unor programe de prevenire a criminalităţii în domeniile delinvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, consumului ilicit de droguri, violenţei domestice, traficului de persoane;

7. Intensificarea activităţilor de combatere a infracţiunilor de violenţă, şantaj şi înşelăciune comise de infractori constituiţi în grupuri organizate pe raza judeţului Teleorman;

           8. Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale comune cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii şi a altor persoane care frecventează locuri cu impact asupra imaginii societăţii ;

9. Încheierea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman pentru prevenirea infracţiunilor de violenţă în şcoli;

         10. Adoptarea măsurilor necesare şi angrenarea tuturor factorilor responsabili pentru diminuarea numărului de minori şi tineri care pot deveni autori sau victime ale diferitelor infracţiuni;

         11. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii similare din comunitatea europeană;

         12. Atragerea organizaţiilor neguvernamentale şi a instituţiilor publice în activităţile de prevenire a criminalităţii prin încheierea de protocoale de colaborare;                 

 

          D.  Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

 

1. Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic;

2. Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc;

3. Îmbunătăţirea climatului de  siguranţă a traficului rutier şi perfecţionarea modului de acţiune a poliţiei corespunzător situţiei operative  şi de punere în aplicare a noului regulament de circulaţie rutieră, popularizarea acestuia cu ajutorul mijloacelor mass-media ;

           4. Informarea continuă a opiniei publice cu privire la evoluţia traficului rutier şi efectuarea de acţiuni specifice de prevenire a victimizării  populaţiei şi pentru evitarea accidentelor rutiere ca şi identificarea zonelor de risc ridicat de victimizarea rutieră, au ca scop diminuarea accidentelor rutiere soldate cu victime ;

5. Verificarea şi sesizarea permanentă a stării drumurilor şi sistemului de semnalizare rutieră în vederea comunicării cu predilecţie autorităţilor administraţiei locale sau centrale din zona de competenţă, pentru remedierea punctelor sau zonelor care periclitează circulaţia rutieră ;

6. Monitorizarea traseelor rutiere cu risc ridicat de producerea accidentelor şi asigurarea prezenţei în teren a efectivelor de poliţie;

           7. Organizarea de briefing-uri şi conferinţe de presă în cadrul I.P.J. Teleorman, având ca scop informarea cetăţenilor cu privire la modificările apărute în legislaţia rutieră, precum şi a realizărilor şi impedimentelor poliţiştilor în activitatea profesională ;

 8. Desfasurarea în permanenţă a unei susţinute şi diversificate activităţi de educaţie rutieră prin colaborarea cu unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar ale Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie în randul tinerei generaţii ;

           9. Îndeplinirea obiectivului general privind creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei publice, Poliţia rutieră  urmărind asigurarea unei prezenţe active în stradă  a lucrătorilor săi şi intensificarea activităţilor de prevenire ;

10. Combatere cu fermitate a oricăror încălcări a normelor legale în  domeniul rutier, îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei pe drumurile publice şi luarea măsurilor de reducere a riscului de victimizare în trafic;

           11. Organizarea de acţiuni tematice împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român, Autorităţii Rutiere, Garda de Mediu, Direcţia de sănătate Publică ;

12. Analiza permanentă a evolutiei evenimentelor rutiere, stabilirea cauzelor generatoare ori favorizatoare şi adoptarea de măsuri pentru a contracararea eficienta acestora prin asigurarea prezentei agenţilor în zonele, la orele şi pe traseele cu risc sporit de accidente, precum şi folosirea mai eficientă a mijloacelor din dotare ;

            13. Perfecţionarea modului de acţiune a Poliţiei rutiere, prin elaborarea  planurilor de măsuri suplimentare, care să vizeze  tronsoanele de drumuri cu risc mare de accidente ;

           14. Creşterea încrederii cetăţeanului în Poliţia rutieră prin îndepărtarea tuturor cazurilor de corupţie în rândul poliţiştilor şi întărirea controlui asupra modului cum aceştia îşi desfăşoară activitatea;

           15. Respectarea măsurilor stabilite prin H.G. 1723/2004   privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelelor ;

 

E. Prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse agricole

 1. Colaborarea cu Comandamentul Judeţean de Jandarmi pentru prevenirea sustragerilor de produse agricole

 2. Realizarea de acţiuni de control pentru depistarea autorilor furturilor de produse agricole şi a celor care distrug recoltele.

 3. Elaborarea unei plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

      

F.  Imbunătăţirea relatiilor cu publicul;

 

 1. Informarea competentă şi politicoasă a celor care apelează la serviciile Poliţiei;

      2. Rezolvarea cu promptitudine a solicitărilor cetăţenilor şi pregătirea corespunzătoare a personalului din serviciul de permanenţă al unităţii;

      3.  Asigurarea transparenţei instituţionale;

4.      Cresterea încrederii populaţiei în Poliţie

 

 

 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC

 

Pornind de la o analiză amplă a rezultatelor obţinute în cursul anului 2008, a evoluţiei situaţiei operative precum şi a fondurilor materiale şi umane existente, Autoritatea propune pentru anul 2009  îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă minimali consideraţi prioritari:

     1. Reducerea timpului de intervenţie la evenimentele care aduc atingere ordinii şi liniştii publice;

     2. Cresterea eficientei de interventie a echipelor operative pentru deplasarea la locul evenimentelor semnalate la 112 si reducerea timpului de raspuns  la solicitarile cetatenilor,astfel incat interventia in mediul rural sa se realizeze sub 10 minite, iar in mediul rural sub 15 minite.

     3.  Reducerea cu 2 %  a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, talharii, );

     4. Reducerea cu  3 %  a numarului furturilor de si din auto;

     5.  Reducerea cu 3 %  a numărului infracţiunilor stradale;

     6. Reducerea cu  2 %  a spargerilor de societati comerciale;

     7. Reducerea  cu 2 % a infractionalitatii contra patrimoniului;

     8. Cresterea cu 2 % a procentului de identificare a autorilor in dosarele penale cu autori 

         necunoscuti;

     9.  Asigurarea fluentei circulatiei si a  siguranteirutiere pe drumurile publice;

    10. Continuarea angrenarii si a altor institutii guvernamentale si neguvernamentale in actiuni comune vizand respectarea legii pe drumurile publice;

    11. Depistarea şi combaterea infracţiunilor privind regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor toxice.                

    12. Combaterea cu eficienţă sporită a criminalităţii economico-financiare;

    13. Combaterea criminalitatii economico-financiare si dezvoltarea cooperarii inter-institutionale cu institutii ce au atributii de control financiar (Garda Financiara, Autoritatea Nationala Vamala, Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.);

    14. Creşterea  procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin comiterea infracţiunilor economico-financiare.

    15.  Reducerea abaterilor disciplinarea produse de poliţişti în exerciţiul funcţiunii, prin care sunt lezate interesele legale ale cetăţenilor;                                                                                                                   

    16. Soluţionarea plângerilor şi sesizărilor penale cu operativitate şi reducerea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, autorităţii, ordinii şi liniştii publice, a violenţei în familie cu precădere în mediul rural;

    17. Creşterea numărului misiunilor de patrulare inclusiv auto în zonele instituţiilor de învăţământ preuniversitare, în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi şi cu Poliţia Comunitară ; 

    18. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin asigurarea unei transparenţe crescute în relaţiile cu publicul şi cu mass-media şi întărirea încrederii cetăţenilor în instituţia poliţiei prin accelerarea procesului de implementare a aquis-lui comunitar european.

 

 

 

PREŞEDINTE ATOP,

 

prof. PUTINEANU ION