MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                NESECRET

                                   INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI                      Nr. 4032  din 25.01.2010

                                   T E L E O R M A N                                                                             Ex. nr. ___

  

 

 

 

R A P O R T

 

privind eficienţa activităţii de poliţie

în anul 2009

 

In  anul  2009, activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a fost organizată, planificată şi desfăşurată în conformitate cu legile în vigoare, cu obiectivele Programului de Guvernare 2009 – 2012 şi obiectivele Poliţiei Române.

Concentraţi pe originea unui serviciu public de calitate, Poliţia Română şi implicit poliţia teleormăneană şi-a stabilit obiectivele esenţiale, necesare îndeplinirii misiunii în care a fost investită:

* Siguranţa cetăţeanului

* Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere

* Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afeceri.

Una dintre preocupările fundamentale ale managementului instituţional în această perioadă de referinţă a fost mobilizarea adecvată a forţei poliţieneşti pentru o prezenţă activă în teren şi o vizibilitate crescută, care să conducă la restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii şi la sporirea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni.

In abordarea fenomenului criminal, poliţiştii inspectoratului au acţionat pe mai multe  direcţii de acţiune ca modalităţi conexe de siguranţă publică, după cum urmează:

1. Concentrarea activităţilor pe satisfacerea cetăţenilor în această direcţie fiind aplicate şi întreprinse activităţi concrete de realizare a Programelor de prevenire naţionale şi locale, de pregătire antiinfracţională şi antivictimală, cu focalizare pe domeniile prioritare.

2. Activităţile de cooperare derulate în domeniul siguranţei stradale, al delincvenţei juvenile, protecţiei patrimoniului şi altele au avut ca direcţii de acţiune reducerea oportunităţilor de comitere a faptelor antisociale.

3.  Investigarea criminalităţii,

4.  Prevenirea şi combaterea criminalităţii rurale pe toate palierele sale de manifestare antisocială;

5. Eficientizarea sistemului integrat de contracarare a criminalităţii stradale prin dezvoltarea acţiunilor preventiv-operative şi aplicarea cu fermitate a legii;

6. Siguranţa traficului rutier şi un aport sporit al lucrătorilor de specialitate la reducerea pericolului social din circulaţie;

7. Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri cu urmărirea unor obiective sectoriale conturate pe protejarea bugetului de stat, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială şi, depistarea cazurilor de corupţie.

8. Consolidarea parteneriatului poliţiei cu instituţiile statului şi urmărirea realizării solicitărilor legitime de siguranţă publică ale cetăţenilor şi ATOP.

 

COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA

 

          In contextul cooperării interinstituţionale, subliniem colaborarea foarte bună pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a avut-o cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor pentru menţinerea ordinii publice pe raza de competenţă şi asigurarea finanţării unor proiecte specifice poliţiei.

          Au fost elaborate planuri de cooperare în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Teleorman şi Poliţia Comunitară pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale, delimitându-se clar atribuţiile acestor structuri.

         

INDICATORI SI TENDINTE INFRACTIONALE

 

          Pornind de la evaluarea statistică generală a activităţii poliţiei, apreciem că, activităţile de prevenire a infracţionalităţii au crescut atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ,  impunându-se totuşi creşterea în continuare a gradului de fermitate şi eficienţă a formaţiunilor operative.

          Evoluţia criminalităţii în judeţul Teleorman, a fost influenţat, în perioada de referinţă, de factori socio-demografici, economici şi legislativi, precum şi de transformările instituţionale realizate în contextul mai larg de integrare în Uniunea Europeană.

          Analizele efectuate pe indicatorii criminalităţii şi ai trinomului analitic, poliţist-populaţie-volum criminalitate, relevă îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului, implicarea  cu profesionalism a lucrătorilor de poliţie şi cooperarea benefică cu alte instituţii abilitate ale statului, inclusiv ATOP.

          Infracţionalitatea constatată reflectă îndeplinirea indicatorilor de prevenire şi siguranţă a cetăţeanului în diferite sectoare ale vieţii social-economice, aparăte şi protejate de norma penală.

          Astfel, au fost înregistrate 6.440 infracţiuni , care se distribuie pe indicatorii sintetici fundamentali după cum urmează:

          - 1.198 infracţiuni economico-financiare;

          - 3.269 infracţiuni judiciare;

          - 1.973 infracţiuni de altă natură.

          Comparativ cu anul  2008, se înregistrează o reducere  cu 5% a infracţionalităţii, dar  ceea ce este de remarcat este faptul că, datorita masurilor preventiv-operative în judet nu au fost inregistrate fapte penale deosebit de grave.

Caracteristica generală a evoluţiei infracţiunilor grave comise cu violenţă o constituie menţinerea unui trend descendent, fiind sesizate 20 fapte penale, faţă de 33 în 2008.

Pozitiv este diminuarea numărului faptelor de omor şi loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, dar şi neînregistrarea omorurilor la comandă ori cu arme de foc.           Din punct de vedere al violenţei putem conchide faptul că, trăsătura dominantă o constituie infracţionalitatea cu violenţă de pericol redus, respectiv, aceea subsumată infracţiunilor de loviri sau alte violenţe, în anul 2009 fiind constatate 698 fapte de acest gen,  faţă de 782 în anul 2008 ( - 11 % ).

          Referitor la infracţionalitatea cu autori necunoscuţi, inspectoratul se plasează la toate nivelele de comparaţie peste media înregistrată pe ţară, unitatea soluţionând 1.518  lucrări şi cauze penale aflate în evidenţa cu autori necunoscuţi, din care 1.063 (70 %) prin identificarea autorilor.

          Un volum important de muncă a fost investit şi pe alte linii, cum ar fi: sustrageri de produse petroliere, agricultură privată, sustrageri din sistemele de irigaţii, furturi de animale şi păsări, sustrageri de cabluri electrice şi telefonice, furturi de material lemnos din fondul forestier al statului, ceea ce a condus la reducerea fenomenului infracţional şi în aceste direcţii.

          Din prezentarea acestor indicatori statistici se desprinde concluzia că, în anul 2009, eficienţa activităţii poliţiei judeţului nostru privind prevenirea criminalităţii a crescut , remarcându-se totodată şi o diminuare a sentimentului de insecuritate în rândul populaţiei, fapt ce a creat condiţii pentru creşterea încrederii şi respectului cetăţenilor faţă de lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman.

          Pentru asigurarea climatului de siguranţă civică s-a remarcat volumul mare de muncă depus, în scopul intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, al protejării cetăţenilor în vederea desfăşurării în deplină siguranţă a vieţii lor sociale şi private.

         

Misiuni şi programe de acţiune privind ordinea şi siguranţa publică

 

          Ministerul Administraţiei şi Internelor  a lansat o serie de programe prin care să se poată materializa misiunile privind intensificarea măsurilor de prevenire, descoperire şi combatere a fenomenului infracţional stradal, protejarea tuturor cetăţenilor, menţinerea unui climat de ordine în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, parcurilor şi locurilor de agrement, în scopul desfăşurării în dpelină siguranţă a vieţii sociale şi private, în consonanţă cu aspiraţiile comunităţii.

          Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite în aceste programe, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman a procedat la elaborarea unor planuri de măsuri proprii, adaptate specificului situaţiei operative din judeţul nostru, a căror punere în aplicare cu operativitate a dus la creşterea eficienţei activităţii acestei instituţii în beneficiul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice.

          Printre cauzele care au favorizat infracţionalitatea, în general, şi cea stradală, în special, exemplificăm:

          - sărăcia, care afectează mulţi cetăţeni, lipsa unor mijloace minime de existenţă ale autorilor şi familiilor acestora;

          - lipsa de receptivitate a unor factori cu responsabilităţi pentru asigurarea corespunzătoare a pazei bunurilor, conform prevederilor Legii nr. 333/2003;

          - lipsa iluminatului public ori iluminatul necorespunzător în unele din localităţile judeţului;

          - numărul de minori lăsaţi fără supraveghere care se asociază unor grupuri infracţionale;

          - lipsa unor soluţii viabile post-delictum a infractorilor, dar şi atitudinea uneori neglijentă a victimelor.

          Considerată un obiectiv prioritar pentru Poliţia Română, criminalitatea stradală a fost abordată în sistem integrat, cadrul de referinţă fiind planurile de acţiuni naţionale „Poliţia în Alertă” şi „Strada 2009”, completate cu propriile planuri şi protocoale de colaborare cu instituţiile abilitate în prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale.

          In consecinţă, în anul 2009 infracţionalitatea stradală sesizată s-a redus cu 11 % , de la 377  la 335 fapte penale.

          Pe categorii şi genuri de infracţionalitate, au fost sesizate mai puţine fapte cu violenţă, respectiv 12, faţă de 19 în 2009.

          Buna gestionare a situaţiei operative a prevenit apariţia unor fapte grave cu autori sau victime minori. Reducerea delincvenţei juvenile şi a infracţionalităţii în perimetrul unităţilor de învăţământ au fost posibile şi datorită eforturilor de stabilire a unei concepţii clare care a stabilit responsabilităţile structurilor de siguranţă şi ordine publică în jurul şi în incinta acestora.

           

          Conceptul de „Security Marketing” a continuat să fie promovat  şi dezvoltat, prin emiterea unor proiecte noi, precum „Itinerar pentru viaţă”, la care poliţia de proximitate a reprezentat principala structură de relaţionare cu Inspectoratul şcolar, mass-media şi alte organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale.

        Datele statistice indică o relativă scădere a minorilor cercetati,  la 358 persoane            ( -14 %), pe cele două grupe de vîrstă.

        Eforturi considerabile au fost depuse de structurile de ordine publică pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă , în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţămînt, pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, victimizării minorilor, a consumului şi traficului de droguri în rîndul elevilor. Aplicarea şi monitorizarea măsurilor în diferite faze, premergătoare deschiderii şi în timpul anului şcolar au condus la diminuarea infracţionalităţii sesizate la 55 de fapte penale. Dintre acestea 2 au fost în incinta şcolii, 47 şcoli generale , iar 45 au fost autori elevi.

        Grupul de lucru constituit la nivelul inspectoratului pentru coordonarea şi intensificarea acţiunilor de aplicare a Programului naţional de prevenire în sistem integrat a criminalităţilor rurale, în anul 2009, a urmărit măsurile stabilite în program, implicarea crescută în domeniul managementului activităţilor a şefilor de birouri/formaţiuni poliţie rurală şi perfecţionarea activităţilor în cadrul dispoziţional al ordinii publice.

        Trendul descendent al infracţionalităţii constatate în mediul rural  , respectiv 3.365 fapte penale faţă de 3.531 în anul 2008 necesită în continuare o atitudine proactivă şi calificată, mai ales în zonele de pericol crescut reprezentat de faptele cu violenţă şi furturi, la ultima categorie îndeosebi sustragerile din locuinţe, de animale şi păsări.

        Pe linie de poliţie rutieră efectivele de profil au acţionat pentru atingerea obiectivului general stabilit în sarcina poliţiei rutiere „Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice”.

        In acest sens au fost constatate 764 infracţiuni la regimul circulaţiei (+ 32 % ), au fost aplicate 30.746 sancţiuni contravenţionale şi reţinute 1.221 permise de conducere pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului rutier.

        Cu toate acestea, în judeţul Teleorman, în anul  2009, au avut loc 129 accidente grave de circulaţie (+11), urmare cărora au decedat 52 persoane, iar 98 persoane au fost rănite grav.

        Apreciem că în anul 2009 – conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a acţionat consecvent şi eficient pentru realizarea principalului deziderat al activităţii sale – asigurarea sentimentului de siguranţă pentru membrii comunităţii – asigurând o prezenţă activă a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte vulnerabile, de pe raza localităţilor judeţului.

        S-a acordat de asemenea, o atenţie sporită supravegherii unor obiective şi locuri vulnerabile din cartiere, parcări, zone comerciale aglomerate, zone ale unităţilor de învăţământ, realizând şi patrule mixte cu gardieni publici şi agenţi ai societăţilor private de pază.

        S-a acţionat mult mai bine pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, a celor comise cu violenţă, a sustragerii de produse petroliere şi produse agricole şi a furturilor de animale.

        Au fost organizate zilnic, patrulări, acţiuni şi verificări având ca obiective descurajarea găştilor de cartier şi identificarea societăţilor care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări în zona unităţilor de învăţământ precum şi întărirea disciplinei comerciale şi pieţele aglomerate şi în transportul public local şi judeţean de călători.

 

CONCLUZII

          Putem concluziona că activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a cunoscut un grad ridicat de eficienţă, realizându-se principalele obiective stabilite pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi asigurându-se reducerea criminalităţii pe teritoriul judeţului şi creşterea nivelului de siguranţă civică pentru noi, toţi membrii acestei comunităţi.

          In acelaşi timp, se impune o schimbare a mentalităţii în vederea adoptării unor modalităţi de lucru europene, în special pentru prevenirea şi rezolvarea unor probleme ce se vor afla pe un trend crescător odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Cu toate eforturile depuse, indicatorii de infracţionalitate se mneţin încă la un nivel ridicat.

          In acest sens, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman va fi consecvent ideii de euroconformizare şi reorientării misiunilor, plecând de la necesitatea consolidării încrederii şi respectului populaţiei faţă de această instituţie şi obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a fenomenului infracţional.

                   

SEFUL INSPECTORATULUI  

                                               

 

     

 

Mun. Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, cod. 140051

Tel: 0247/407000, Fax: 0247/310121