CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE

ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

EXTRAS

AL

PLANULUI STRATEGIC

 

cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie

şi indicatorii de performanţă minimali

pentru anul 2010

 

Îndeplinirea sarcinilor asumate de ţara noastră în negocierile cu Uniunea Europeană şi realizarea unei instituţii poliţieneşti pe principii democratice şi moderne, aflată în slujba cetăţeanului, reprezintă fundamentul Strategiei de modernizare a Poliţiei Române şi derivă din directivele  Uniunii Europene, Programul de guvernare precum şi din Strategia sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Strategia de modernizare a Poliţiei Române trebuie să aibe ca rezultat continuarea reorganizării structurilor Poliţiei Române în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi a eficienţei activităţii desfăşurate, deconcentrarea/descentralizarea serviciului poliţienesc, consolidarea autonomiei administrative şi financiare, perfecţionarea managementului, pentru asigurarea ordinii publice naţionale şi a siguranţei cetăţeanului.

Scopul Strategiei Ministerului  Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, îl reprezintă prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apararea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legii, modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională; crearea unei instituţii moderne, compatibilă cu ţările membre U. E.

Priorităţile strategice identificate vor asigura fiecărui cetăţean un spaţiu de securitate, libertate şi justiţie şi vor determina direcţia în care eforturile poliţiei vor fi concentrate în special. Pentru ca priorităţile strategice să fie realizate este nevoie de o dezvoltare instituţională asigurată de o cultură organizaţională în care valorile Poliţiei Române sunt asimilate şi prezente în fiecare activitate şi de fundamentele conceptuale ale unei poliţii moderne.

Prin aderarea la Spaţiul Schengen se va dezvolta o componentă europeană a serviciului public naţional, având ca principal efect eficientizarea participării la realizarea “Spaţiului de Justiţie, Libertate şi Securitate”.

Pentru atingerea acestui obiectiv, în orizontul de timp asumat: 2011, demersurile managementului Poliţiei Române se concentrează pe tratarea în sistem integrat a nivelului instituţional şi al pregătirii profesionale.

În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor şi măsurilor stabilite în Programele  prioritare de acţiune elaborate în cadrul Strategiei Consolidate de Ordine Publică, precum şi în Programul de Măsuri al I.G.P. pentru anul 2010, efectivele de Poliţie vor acţiona pentru realizarea următoarelor obiective strategice naţionale:

1. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL:

Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii forţelor de ordine în menţinerea şi asigurarea liniştii şi siguranţei publice, precum şi angrenarea comunităţii la actul de combatere al fenomenului infracţional.

 

2. OBIECTIV GENERAL:

Consolidarea capacităţii operaţionale şi instituţionale, creşterea calităţii actului managerial la nivel de bază pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii şi creşterea siguranţei cetăţenilor

 

3. OBIECTIVE PRIORITARE prevăzute în Capitolul 24 al Programului de Guvernare pentru perioada 2008-2012:

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infractionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri.

2. Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma institutională necesara consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din Romania, precum şi realizarea interoperabilităţii acestora.

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE

 

Ř  Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel inalt de infractionalitate.

Ř Imbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului care se angajează prin redimensionarea numarului de locuri in instituţiile de invăţământ din cadrul ministerului.

Ř  Completarea deficitului de personal punând accent pe creşterea personalului operativ în vederea unei prezenţe sporite în teren a poliţiei.

Ř  Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de infractionalitate ridicat.

Ř  Stabilirea şi aplicarea unui program special pentru combaterea infracţionalităţii la sate şi dimensionarea personalului operativ pentru aceste zone în funcţie de necesităţile reale.

Ř  Promovarea unor programe de consiliere, asistenţă şi educaţie pentru persoanele cu probleme de agresivitate, precum şi pentru cei care se asociaza în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Ř  Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi în zonele recreative prin consolidarea Poliţiei şcolilor.

Ř  Dezvoltarea simţului civic şi de apartenenţă la comunitatea locală prin promovarea de programe care sa includă cetăţenii în procesul de luare a unor decizii în privinţa măsurilor de siguranţă publică.

Ř   Promovarea unor programe eficiente împreună cu autorităţile locale şi societatea civilă în vederea prevenirii şi combaterii accidentelor rutiere.

Ř Eficientizarea şi intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul sistemului Uniunii Europene şi realizarea de acţiuni comune în România şi în celelalte state membre.

Ř  Protejarea cetăţenilor români aflaţi în spaţiul comunitar împotriva exploatării de către reţelele de criminalitate organizată; identificarea şi facilitarea repatrierii cetăţenilor aflaţi în astfel de situaţii.

Ř Aderarea la Spatiul Schengen în luna martie 2011, prin implementarea Sistemului Informatic Schengen şi prin finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei, cu cele patru filtre complementare.

 

PRIORITĂŢI MANAGERIALE

 

            Priorităţile stabilite prin Planul Managerial şi Strategia de abordare a fenomenului criminalităţii la nivelul judeţului Teleorman, au în vedere următoarele coordonate şi obiective sectoriale:

 

Ř  creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului;

Ř  reducerea fenomenului criminalităţii în toate sferele economico-sociale;

Ř  dezvoltarea şi asigurarea unui serviciu poliţienesc eficient în sprijinul comunităţii;

Ř  optimizarea modului de intervenţie şi combatere a criminalităţii cu caracter organizat, a infracţiunilor de mare violenţă şi a celor din mediul stradal;

Ř  descurajarea faptelor de natură economico-financiară, pentru limitarea efectelor asupra bugetului de stat, a celui  din sistemul privat şi pentru promovarea siguranţei mediului de afaceri;

Ř  dezvoltarea strategiei în domeniul siguranţei rutiere, conform noii Concepţii de organizare şi acţiune;

Ř  dezvoltarea cooperării cu alte structuri şi a parteneriatului poliţie-comunitate;

Ř  îndeplinirea obiectivelor stabilite pe problematica Schengen şi  protecţia datelor cu caracter personal, conform concluziilor de autoevaluare.

 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL

 

În funcţie de interesele judeţului, de resursele disponibile, de situaţia operativă şi de potenţialele ameninţări la adresa siguranţei şi securităţii publice, pentru anul 2010, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman a stabilit principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate, după cum urmează:

 

A. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului

 

1. Menţinerea siguranţei cetăţeanului atât în stradă, în parcuri sau locuinţe, problemă prioritară cerută de Uniunea Europeană şi factor important în creşterea credibilităţii în faţa cetăţeanului, atât prin prezenţa vizibilă activă a unui număr mai mare de poliţişti, cât şi printr-o intervenţie operativă şi eficientă;

2. Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr.333/2003 privind paza bunurilor concomitent cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, în scopul eficientizării sistemelor de pază obştească a localităţilor;                                                                                                                                    

3. Asigurarea unei cunoaşteri permanente a problematicii cetăţenilor printr-un program de audienţe afişat în tertoriu şi îmbunătăţirea continuă a gradului de promptitudine al poliţistului faţă de solicitările îndreptăţite ale cetăţenilor, astfel încât să dedermine o scădere a  numărului de reclamaţii  adresate cadrelor superioare ale inspectoratului de poliţie ;

4. Organizarea şi realizarea unui program ce priveşte  prezenţa  în şcoli a cadrelor I.P.J. Teleorman la orele de dirigenţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii pentru dezbaterea unor cazuri şi prelucrarea unor materiale cu caracter educativ;

5. Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. - I.P.J. Teleorman în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică;

6. Intensificarea şi diversificarea activităţilor de prevenire a infracţiunilor şi a contravenţiilor care afectează direct siguranţa cetăţeanului, prin reorganizarea dispozitivelor de ordine publică în raport cu evoluţia fenomenului infracţional stradal, concomitent cu suplimentarea şi folosirea eficientă a efectivelor care actionează în teren;

7. Intensificarea activităţilor de destructurare şi anihilare a grupurilor de persoane cu  comportament deviant, care frecventează zonele unităţilor şcolare şi locurile de agrement, aducând atingere climatului de normalitate, şi includerea unităţilor de învăţământ şi a parcurilor în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale Jandarmeriei şi Poliţiei;

8. Ajutorarea cetăţenilor aflaţi în pericol, precum şi a celor care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării: copii, femei singure, bătrâni.

9. Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi

în zonele recreative prin consolidarea Poliţiei de Proximitate;

         10. Menţinerea relaţiilor de coolaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi , cu  Poliţia Comunitară şi alte organisme cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice pe raza judeţului;

         11. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale în vederea asigurării  unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza de competenţă;

         12. Creşterea gradului de conduită profesională a personalului din domeniul ordinii publice pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului ;

         

B. Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat

 

1. Crearea unei reţele inter-instituţionale informatizate, pentru schimbul de informaţii necesare soluţionării cauzelor de corupţie şi întărirea cooperării şi participării la acţiuni comune de luptă împotriva corupţiei şi a crimei organizate în domeniul public, implicit la realizarea şi implementarea interfeţelor de comunicare între instituţiile statului cu responsabilităţi în domeniu;

2. Intensificarea activităţilor specifice, de prevenire, depistare şi cercetare operativă a fraudelor din domeniul privatizării şi administrării patrimoniului public şi privat, prin prevenirea şi descoperirea actelor de evaziune fiscală, depistarea fraudelor bancare şi a infracţiunilor specifice din sectorul pieţei de capital;

3. Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de/din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului public sau privat;           

4.  Informarea şi consilierea cetăţenilor, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, cu privire la furturile de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat, precum şi intensificarea acţiunilor de control pe această linie, în vederea reducerii numărului acestui gen de infracţiuni ;                                                                     

5. Organizarea de acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ce se săvârşesc în domeniul silvic şi cinegetic;

6. Organizarea unor acţiuni de control la centrele de colectare şi gestionare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice pe raza judeţului Teleorman, în scopul diminuării sustragerilor ilegale de materiale feroase şi neferoase din proprietatea publică şi privată, (furturi: de/din autoturisme, sisteme de irigaţie, transportul energie electrice, reţele telefonice, linii de cale ferată, aparatură medicală, etc;

7.  Înfiinţarea - punctelor de consiliere şi îndrumare a cetăţenilor în vederea soluţionării cu promptitudine a solicitărilor acestora;

 

           C. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de crimă organizată şi antidrog

 

1. Aplicarea strategiei naţionale de combatere a crimei organizate, în special a traficului de droguri, traficului de fiinţe umane, traficului de arme, autoturisme furate, cu monedă falsă, cecuri de călătorie şi cărţi de credit/debit, traficului cu materiale strategice şi nucleare;

2. Aplicarea strategiei naţionale de combatere a consumului şi traficului de droguri în conformitate cu Strategia UE de combatere a traficului de droguri;

3. Perfecţionarea sistemului de colectare a informaţiilor privind drogurile şi intensificarea cooperării cu reţeaua europeană de informare referitoare la droguri şi dependenţa de droguri a Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri;

4. Amplificarea şi diversificarea acţiunilor specifice pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi aplicarea unor planuri de acţiune sectoriale, de prevenire şi combatere a traficului şi consumului de droguri, conform noii strategii;

5. Abordarea unor metode de lucru care să asigure implicarea comunităţii în prevenirea criminalităţii;

6.  Aplicarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat ce generează violenţă domestică, abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infracţionale, cum sunt zonele sărace şi periferice din localităţile urbane, ori din zonele periurbane;

7. Ridicarea performanţei serviciului poliţienesc prin prognozarea şi prevenirea stărilor de pericol care afectează sau pot afecta ordinea publică, simultan cu iniţierea şi derularea, împreună cu societatea civilă, de proiecte pentru reducerea criminalităţii;

8. Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea criminalităţii, în parteneriat cu cetăţenii, aprofundarea cunoaşterii persoanelor pretabile la săvârşirea de fapte antisociale, asigurarea prezenţei în stradă, în zonele şi locurile cu risc infracţional;

9.  Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării persoanelor cu comportament deviant sau violent.;

         10. Adoptarea măsurilor necesare şi angrenarea tuturor factorilor responsabili pentru diminuarea numărului de minori şi tineri care pot deveni autori sau victime ale diferitelor infracţiuni;

 

    D.  Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

 

1. Îndeplinirea obiectivului general privind creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei publice, Poliţia rutieră  urmărind asigurarea unei prezenţe active în stradă  a lucrătorilor săi şi intensificarea activităţilor de prevenire;

2. Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc;

3.  Informarea continuă a opiniei publice cu privire la evoluţia traficului rutier şi efectuarea de acţiuni specifice de prevenire a victimizării  populaţiei şi pentru evitarea accidentelor rutiere ca şi identificarea zonelor de risc ridicat de victimizarea rutieră, au ca scop diminuarea accidentelor rutiere soldate cu victime ;

4.  Analiza permanentă a evolutiei evenimentelor rutiere, stabilirea cauzelor generatoare ori favorizatoare şi adoptarea de măsuri pentru a contracararea eficienta acestora prin asigurarea prezentei agenţilor în zonele, la orele şi pe traseele cu risc sporit de accidente, precum şi folosirea mai eficientă a mijloacelor din dotare ;

5. Combatere cu fermitate a oricăror încălcări a normelor legale în  domeniul rutier, îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei pe drumurile publice şi luarea măsurilor de reducere a riscului de victimizare în trafic;

           6.  Creşterea încrederii cetăţeanului în Poliţia rutieră prin îndepărtarea tuturor cazurilor de corupţie în rândul poliţiştilor şi întărirea controlui asupra modului cum aceştia îşi desfăşoară activitatea;

7.  Organizarea de briefing-uri şi conferinţe de presă în cadrul I.P.J. Teleorman, având ca scop informarea cetăţenilor cu privire la modificările apărute în legislaţia rutieră, precum şi a realizărilor şi impedimentelor poliţiştilor în activitatea profesională ;

           8. Respectarea măsurilor stabilite prin H.G. 1723/2004   privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelelor ;

 

E . Prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse agricole

 

1.Elaborarea unui plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

            2. Intensificarea acţiunilor de patrulare şi verificare pe raza de competenţă şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, "persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole îşi pot organiza, în asociere sau individual, pază de câmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege".

3. Realizarea zilnică de către lucrătorii posturilor de poliţie, a unor activităţi de control pentru depistarea suspecţilor de comiterea furturilor de produse agricole, precum şi a celor care se fac vinovaţi de distrugerea recoltelor;

4. Organizarea în mediul rural a unor  întâlniri cu proprietarii de terenuri, prezentându-le prevederile legale în materie de pază a terenurilor şi adresându-le sfaturi preventive pentru protejarea culturilor de eventualele furturi de produse agricole;

5. Protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, prin intermediul organelor de poliţie şi a organismelor specializate ale statului împotriva riscului de a achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea;

6. Organizarea de acţiuni şi controale comune în târguri, oboare, abatoare, centre de prelucrare a cărnii etc., în vederea depistării animalelor sau a produselor animale provenite din furt;

7. Asigurarea prezenţei structurilor de ordine publică prin dezvoltarea sistemului actual de patrule mobile ale poliţiei şi jandarmilor şi în mediul rural, în scopul combaterea furturilor de animale, a sustragerilor de produse agricole, distrugerii sistemelor de irigaţii, delictelor în silvicultură şi a braconajului piscicol şi cinegetic, şi a cooperare mai bună a acestor structuri cu autorităţile locale;

 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC

 

În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2010:

 

  B. Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc

 

1. Creşterea gradului de siguranţă al  cetăţenilor prin dimensionarea numărului patrulelor de poliţie care acţionează în stradă

2. Menţinerea sub control a infracţionalităţii stradale, prin iniţierea şi derularea unor activităţi proactive.

3. Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere

            4. Reducerea victimizării elevilor şi persoanelor vîrstnice, prin iniţierea şi  derularea unor programe parteneriale cu Inspectoratul de Jandarmi Teleorman şi Poliţia Comunitară.

            5. Reducerea criminalităţii juvenile

            6. Reducerea violenţei intrafamiliale

            7. Creşterea procentului de recuperare a prejudiciului în dosarele penale soluţionate

            8. Creşterea numărului persoanelor prinse în flagrant, prin organizarea mai eficientă a activităţii de patrulare

            9. Creşterea  procentului de identificare a autorilor raportat la totalul faptelor cu autori necunoscuţi aflate în lucru;

            10. Combaterea criminalităţii din sfera corupţiei,fraudei şi spălării banilor

            11. Reducerea gradului de victimizare a populaţiei prin accidente rutiere, prin identificarea şi acţionarea pe principalele cauzelor generatoare de accidente

            12. Depistarea şi combaterea infracţiunilor privind regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor toxice; 

            13. Soluţionarea cu operativitate a plîngerilor şi sesizărilor cetăţenilor 

            14. Eficientizarea intervenţiei poliţiei la sesizările cetăţenilor prin sistemul naţional unic apel de urgenţă 112, astfel încât 80 % din totalul intervenţiilor să se realizeze sub 10 minute;

      15.  Creşterea  gradului de informare a cetăţenilor cu privire la:

-adresa şi numărul de telefon al unităţii de poliţie pe raza căreia domiciliază cetăţenii;
-cunoaşterea lucrătorului de proximitate;
-cunoaşterea competenţelor poliţiei

 

PREŞEDINTE

AUTORITATEA TERITORIALĂ

DE ORDINE PUBLICĂ TELEORMAN

 

Prof. Putineanu Ion