Anunt de participare numarul 163324/07.10.2015
 
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 163324 / 07.10.2015
Denumire contract: Reabilitare si modernizare DJ679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km)
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247/421132 , In atentia:  ec.Pena Elena , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  ec.Pena Elena , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  ec.Potbaniceanu Bogdan Andrei , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare DJ679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ679 B Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km)
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare DJ679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru – lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km)

Lucrarile de proiectare si executie pentru prezentul contract includ:
-proiectare
• proiect tehnic conform HG 28/2008;
• detalii de executie; caiete de sarcini;
• documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC), inclusiv
pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor( DTOE);
• documentatia pentru obtinerea avizului Inspectoratului de politie privind semnalizarea
rutiera

- executie lucrari
- asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

Valoarea estimata a acestei achizitii este de 27.740.871 lei, fara TVA din care:
- proiectare ( proiect tehnic , detalii de executie; caiete de sarcini,documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC), inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor( DTOE),documentatia pentru obtinerea avizului Inspectoratului de politie privind semnalizarea rutiera) = 661.167 lei
- executie lucrari = 24.445.688 lei.
- asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor = 117.653 lei
Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 2.516.363 lei reprezinta un procent de 10% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute)
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare si modernizare DJ679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km)
Valoarea estimata fara TVA: 27,740,871 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare este de 450.000 lei - Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii anuntului de participare, curs comunicat de Banca Nationala a României. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr.1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.3
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul nr.5
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora.
Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.26
În cazul unei asocieri, se va completa un singur formular in numele asocierii, conform Ordinului nr.314/2012 al Presedintelui ANRMAP, semnat de fiecare reprezentant al operatorilor economici care formeaza asocierea.
Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care Formularul nr.4 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista).
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:
Gâdea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu, Bleaja Cornel, Zavera Niculae, Silvia Oprescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Pascutu Victorita, Gavrila Manuela Carmen, Calin Horatiu, Pena Elena, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia, Toneff Lucretia, Done Georgeta, Gunaris Ion, Crainiceanu Magdalena Sica, Lungu Florenta, Pirea Danut.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronica din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2012,2013,2014) trebuie sa fie minim de 50.000.000 lei


Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani
(2012,2013,2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul nr.6 Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani (2012,2013,2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata în limba româna, a documentelor solicitate mai sus. Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantii vor face dovada executarii în ultimii 5 ani a unor lucrari similare (modernizare si/sau reabilitare drumuri : autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau drumuri comunale) în valoare/valoare cumulata de minim 24.000.000 lei

exclusiv T.V.A, in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 2 contracte de executie, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv).

Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte
indeplinirea criteriilor.

Ofertantii vor face dovada prestarii în ultimii 3 ani a unor servicii de proiectare similare (modernizare si/sau reabilitare drumuri : autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau drumuri comunale) în valoare/valoare cumulata, de minim 650.000 lei exclusiv T.V.A., in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 2 contracte, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv).

Se va admite ca experienta similara sa fie dovedita si la nivelul unui singur contract sau cel mult 2 contracte care are/au ca si componente atat proiectarea de servicii similare cat si executia de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului.

Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente ca au fost duse la bun sfarsit: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;

Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) .
Prin formula ,, servicii duse la bun sfarsit ,, se inteleg –servicii receptionate partial
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii ( sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)
Cerinta nr. 2
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.
Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere
Cerinta nr. 3
Resurse umane Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.

Personalul minim si obligatoriu solicitat pentru fiecare lot in parte :
1.Sef de santier
Calificari si abilitati:
- Studii Superioare (inginer/subinginer CFDP)
- Experienta profesionala generala: minim 5 ani.
- Experienta profesionala specifica:
- implicarea intr-un contract in care sa fi avut atributii de sef de santier;
- participarea intr-un contract ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii.
2. Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari constructii rutiere drumuri,poduri.
Detinere atestat si/sau legitimatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor emisa de institutia abilitata in domeniul lucrarilor sau de un alt organism echivalent, conform Legii 10/1995, H.G. 925/1995, respectiv Ordin MLPTL 777/2003.

Nota: Lista personalului nu este limitativa,
ofertantul fiind liber sa adauge expertii pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile române la momentul depunerii ofertelor. În baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa întreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române.
Cerinta nr. 4
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor.
Cerinta nr. 5
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau un document echivalent.

Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul” .

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate ISO 14001 sau un document echivalent.

Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”.

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr.10 In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte Completare Formularul nr.9 (Lista privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani) In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte Se va prezenta– Formularul nr.8 - Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere (Formularul nr.29). Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate - Formularul nr.30 Pentru personalul minim solicitat se vor prezenta urmatoarele documente dupa cum urmeaza: Sef de santier a) Curriculum Vitae Formularul nr.29 b) Declaratie de disponibilitate semnata in original. c) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/autorizatii/alte documente. Responsabil tehnic cu executia a)Declaratie de disponibilitate semnata in original b)Copie atestat si/sau legitimatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile române la momentul depunerii ofertelor. În baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa întreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române. Se va prezenta– Formularul nr.7 Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/ acestora si acordul acestuia/acestora. Completare Formularul nr.11 (daca este aplicabil sau se va mentiona în formular ca nu este cazul) Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” . Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare, depuse anterior organizarii acestei faze; -licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei licitatiei electronice. In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice:1 Durata unei runde:1 (una) zi Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. În cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis. Operatorii economici care si-au îmbunatatit oferta , trebuie sa transmita autoritatii contractante în termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, urmatoarele formulare completate cu noile valori prezentate în procesul de reofertare electronica: -Formular de oferta lucrari – Formular nr.16 -Anexa la Formularul de oferta lucrari – Formular nr.16 A -Centralizator financiar al categoriilor de lucrari – Formular nr.17 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular nr. 18 -Lista detaliata privind cantitatile de lucrari – Formular nr.19 -Lista privind consumurile cu transporturile – Formular nr.20 -Lista privind consumurile cu mâna de lucru – Formular nr.21 -Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor – Formular nr.22 -Lista privind consumurile de resurse materiale – Formular nr.23 -Graficul fizic si valoric al lucrarii – Formularul nr.24 Documentele se vor depune la adresa mentionata la punctul IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din prezenta Fisa de date.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2015 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2015 10:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data19.11.2015 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis. La nivelul propunerii financiare fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). In cazul depunerii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia, in conformitate cu prevederile art. 271^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
05.10.2015 09:05