Anunt de participare numarul 161002/08.07.2015
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 161002 / 08.07.2015
Denumire contract: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam 53 , Tel.  +40 247421132 , In atentia:  Toneff Lucretia , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  Milos Rozalia Daniela , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  Milos Rozalia Daniela , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  Potbaniceanu Bogdan Andrei , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman
LOT Nr.1 -Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2015-2016 .
LOT Nr.2 -Achizitia si distributia de fructe proaspete (mere) pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2015-2016.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona si distribui produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman, conform caietului de sarcini
LOT Nr.1 - numar total de copii = 32.660
LOT Nr.2 - numar total de elevi = 26.401
Limita valorii zilnice:
- pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar este de 1,17 lei/elev, respectiv prescolar, inclusiv TVA- H.G. nr.714/2008.
-pentru fructe proaspete ( mere) este de 0,37 lei/elev, inclusiv TVA-conform H.G. nr.800/2013

Valoarea estimata fara TVA : 7.619.057 Lei
LOT Nr.1 = 6.059.602 lei
LOT Nr.2 = 1.559.455 lei
Valoarea estimata fara TVA: 7,619,057 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
11  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare este de: LOT Nr.1 = 120.000 lei LOT Nr.2 = 30.000 lei - Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii anuntului de participare, curs comunicat de Banca Nationala a României. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.3
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul nr.5

Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora.
Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.19
În cazul unei asocieri, se va completa un singur formular in numele asocierii, conform Ordinului nr.314/2012 al Presedintelui ANRMAP, semnat de fiecare reprezentant al operatorilor economici care formeaza asocierea.
Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care Formularul nr.4 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista).
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:
Gâdea Adrian Ionut, Dumitrescu Mircea, Zavera Niculae, Bleaja Cornel, Silvia Oprescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Magheru Liliana, Pascutu Victorita, Calin Horatiu, Pena Elena, Popescu Aurelia Magdalena, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Toneff Lucretia, Modoran Cristina, Lungoci Daniela Tatiana, Dinu Aris Stefan, Zarzara Adrian, Mihai Mihaela, Pirea Danut.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronica din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie minim de:
LOT Nr.1 1 = 12.100.000 lei
LOT Nr.1 2 = 3.100.000 lei

Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul nr.6 Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata în limba româna, a documentelor solicitate mai sus. Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul unui contract - maxim 3 contracte a caror valoare cumulata este de minim:
LOT Nr.1 = 6.000.000 lei faraTVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de
catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
LOT Nr.2 = 1.500.000 lei faraTVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de
catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) .
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care sa reiasa furnizarea de produse.
Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv;
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

În situatia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua în considerare livrarile efectuate si duse la bun sfârsit în perioada solicitata si va avea în vedere doar livrarile efectuate în aceasta perioada.
Cerinta nr. 2
LOT Nr.1
Autorizatie sanitar – veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala conform Ordinului nr.57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Cerinta nr.3
LOT Nr.1
Pentru produse lactate:
- Ofertantul va face dovada ca dispune de spatii de depozitare, pentru asigurarea pastrarii produselor lactate la temperatura indicata de producator, autorizate legal conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr.57 din 24 iunie 2010


Pentru produse de panificatie:
- Ofertantul va face dovada ca dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor de panificatie la temperatura indicata de producator, autorizate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.


LOT Nr.2
Ofertantul dispune de cel putin 1 depozit alimentar pentru asigurarea pastrarii fructelor proaspete (mere).
Cerinta nr. 4 - Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
LOT Nr. 1 si LOT Nr. 2
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.
Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr.5
LOT Nr. 1 si LOT Nr. 2
Dovada ca personalul implicat în depozitare, manipulare si transport produse, este instruit privind normele de igiena (conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003)
Cerinta nr.6
LOT Nr.1
Dovada ca dispune în proprietate /închiriere sau alte forme de detinere de minimum 5 mijloace de transport frigorifice autorizate/inregistrate sanitar veterinar de catre Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene,conform Ordinului nr.57/2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt. Siguranta Alimentelor

LOT Nr.2
Ofertantul sa faca dovada ca dispune de min.5 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de min.5 mijloace de transport adecvate, înregistrate conform Ordinului
nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere /angajament de punere la dispozitie si copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta,valabil la data limita de depunere a ofertei).
Cerinta nr. 7
Informatii privind asociatii(daca este cazul)
Cerinta nr. 1
LOT Nr. 1 si LOT Nr. 2

Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau un document echivalent.

Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul” .

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 9 Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte Se va prezenta Autorizatia sanitar – veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala conform Ordinului nr.57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, în original/copie conforma cu originalul/copie legalizata - valabila la data limita de depunere a ofertelor. LOT Nr.1 Pentru produse lactate: Ofertantul va prezenta: - documente care confirma modul de dispunere a spatiului de depozitare - proprietate/contract de închiriere/ angajament de punere la dispozitie - copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei. Pentru produse de panificatie: Ofertantul va prezenta: - documente care confirma modul de dispunere a spatiului de depozitare- proprietate/ contract de închiriere/ angajament de punere la dispozitie - copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta,valabil la data limita de depunere a ofertei. LOT Nr. 2 Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit(e) înregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; Ofertantul va prezenta: - documente care confirma modul de dispunere a spatiului de depozitare- proprietate/ contract de închiriere/ angajament de punere la dispozitie - copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei. Se va prezenta– Formularul nr.8 - Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica (Formularul nr.22). Se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa certificate, documente care sa confirme participarea la cursuri de profil. LOT Nr.1 Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr.7 -Dovada ca dispune în proprietate /închiriere sau alte forme de detinere de minimum 5 mijloace de transport frigorifice autorizate/inregistrate sanitar veterinar de catre Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene,conform Ordinului nr.57/2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt. Siguranta Alimentelor - Prezentarea documentelor de înregistrare sanitar-veterinara în copie conform cu originalul pentru mijloacele de transport,valabile la data limita de depunere a ofertelor. LOT Nr.2 Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr.7 Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de min.5 mijloace de transport adecvate, înregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere /angajament de punere la dispozitie si copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta,valabil la data limita de depunere a ofertei) Se vor prezenta (daca este cazul): - Acordul de asociere -Formularul nr.18 - Împuternicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” .
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare, depuse anterior organizarii acestei faze; -licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei licitatiei electronice. In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice:1 Durata unei runde:1 (una) zi Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare : LOT Nr.1– pretul pe pachet produse lactate si de panificatie in lei fara TVA/copil/zi. LOT Nr.2– pret unitar fructe proaspete (mere) ofertat in lei fara TVA /elev/zi. Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici care si-au imbunatatit oferta, conform clasamentului afisat de SEAP, sa transmita autoritatii contractante, urmatoarele formulare completate cu noile valori prezentate în procesul de reofertare electronica: LOT Nr.1 -Formular de oferta si anexa – Formular nr.16 LOT Nr. 2 -Formular de oferta – Formular nr.17
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2015 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2015 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data20.08.2015 10:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria,camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
06.07.2015 14:49