Anunt de participare numarul 156774/27.01.2015
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 156774 / 27.01.2015
Denumire contract: Achizitia de Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului “Îmbunatatirea managementului situatiilor de urgenta în regiunea transfontaliera (IMES)”- LOT Nr.1 – Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare si avertizare, Software IT (software de baza si licente)- LOT Nr.2 – Masini si echipamente specializare pentru interventii - LOT Nr.3 - Barci - LOT Nr.4 – Statie de filtrare a apei
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala , cam 78 , Tel.  +40 247311201/ +40 247317432-354 , In atentia:  Bataus Mugur , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
JUDETUL TELEORMAN prin Consiliul Judetean Teleorman
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, cam 74 , Tel.  +40 247311201/ +40 247317432-348 , In atentia:  Chivu Rodica , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
JUDETUL TELEORMAN prin Consiliul Judetean Teleorman
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, cam 74 , Tel.  +40 247311201/ +40 247317432-348 , In atentia:  Saracila Ecaterina , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului “Îmbunatatirea managementului situatiilor de urgenta în regiunea transfontaliera (IMES)”- LOT Nr.1 – Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare si avertizare, Software IT (software de baza si licente)- LOT Nr.2 – Masini si echipamente specializare pentru interventii - LOT Nr.3 - Barci - LOT Nr.4 – Statie de filtrare a apei
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D.Ghica”, Alexandria, Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului “Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfontaliera (IMES)”
- LOT Nr.1 – Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare si avertizare, Software IT (software de baza si licente)
- LOT Nr.2 – Masini si echipamente specializare pentru interventii
- LOT Nr.3 - Barci
- LOT Nr.4 – Statie de filtrare a apei
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
34144000-8 - Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34522500-7 - Barci pneumatice (Rev.2)
42912310-8 - Aparate de filtrare a apei (Rev.2)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona Echipamente si Bunuri Specializate in cadrul proiectului “Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfontaliera (IMES)” conform caietelor de sarcini, astfel:
- LOT Nr.1 – Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare si avertizare, Software IT (software de baza si licente)
- LOT Nr.2 – Masini si echipamente specializare pentru interventii: 2 Autoscari, 3 Vehiculele rutiere de interventie cu spuma – de mare capacitate, 1 Macara Platforma, 1 Microbuz 19+1 locuri, 5 Vehicule rutiere de prima interventie si comanda, 2 Camioane de interventie
- LOT Nr.3 – Barci: 1 Barca gonflabila, 2 Barci de râu
- LOT Nr.4 – 1 Statie de filtrare a apei
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 18.733.519 Moneda: Lei
LOT Nr.1 = 13.194.991 lei
LOT Nr.2 = 5.220.268 lei
LOT Nr.3 = 137.428 lei
LOT Nr.4 = 180.832 lei
Valoarea estimata fara TVA: 18,733,519 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare este de: - LOT 1 = 250.000 lei - LOT 2 = 100.000 lei - LOT 3 = 2.500 lei - LOT 4 = 3.500 lei - Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor din anuntul de participare -Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr.1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) - Bugetul de stat - contributia locala a liderului de proiect - Consiliul Judetean Teleorman
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 2
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2 Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 3.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c^1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze declaratie pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a) , lit. c^1 si d) din OUG 34/2006, daca este cazul.
1.Pentru persoane juridice romane:
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
NOTE: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2.Persoane juridice straine:
Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul si cu cerintele autoritatii contractante.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.
Nota: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Nota: In masura in care procedura de emitere a Certificatului de atestare fiscala si a Certificatului de taxe si impozite locale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011
Cerinta nr.3 Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:
Gâdea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu, Zavera Niculae, Bleaja Cornel, Silvia Oprescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Calin Horatiu, Bataus Mugur, Sfintes Elena, Pena Elena, Popescu Magdalena Aurelia, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Toneff Lucretia,Totu Irina, Ghibirdic Iuliana, Saracila Ecaterina, Chelu Lory Mihaela, Chivu Rodica, Predescu Marin.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.4 Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 5
În cazul unei asocieri, se va completa un singur formular in numele asocierii, conform Ordinului nr.314/2012 al Presedintelui ANRMAP, semnat de fiecare reprezentant al operatorilor economici care formeaza asocierea. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronica din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie minim de:
LOT Nr.1 = 26.000.000 lei
LOT Nr.2 = 10.000.000 lei
LOT Nr.3 = 250.000 lei
LOT Nr.4 = 350.000 lei

Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul 6 Se vor prezenta documente care sa ateste îndeplinirea cerintei minime - (Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc.) pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), pentru care exista exercitiu financiar încheiat, înregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata în limba româna, a documentelor solicitate mai sus. Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat produse similare:
- pentru LOT Nr.1 in valoare cumulata de minim 10.000.000 lei fara TVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

-pentru LOT Nr.2 in valoare cumulata de minim 5.000.000 lei fara TVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

-pentru LOT Nr.3 in valoare cumulata de minim 100.000 lei fara TVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

-pentru LOT Nr.4 in valoare cumulata de minim 150.000 lei fara TVA, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) .
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care sa reiasa furnizarea de produse.
Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv;
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
În situatia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua în considerare livrarile efectuate si duse la bun sfârsit în perioada solicitata si va avea în vedere doar livrarile efectuate în aceasta perioada.
Cerinta nr. 2
Informatii privind asociatii(daca este cazul)
Cerinta nr.1 - pentru Lot1, Lot 2, Lot 3 si Lot 4:
Prezentarea de standarde de asigurare a calitatii. Se solicita ISO 9001:2008.
Se vor accepta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 7 Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte Se vor prezenta (daca este cazul): - Acordul de asociere -Formularul 10 - Împuternicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire. Prezentare ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare, depuse anterior organizarii acestei faze; - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei licitatiei electronice. In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice:1 Durata unei runde: 1 (una) zi Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare : - pretul ofertei, in lei, fara TVA, pentru fiecare lot in parte. Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici care si-au imbunatatit oferta, conform clasamentului afisat de SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta si centralizatorul de preturi.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2015 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2015 10:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data12.03.2015 12:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , mun.Alexandria, cam.74
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3)   Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, doua sau mai multe oferte au preturi egale si se claseaza pe primul loc, atunci pentru departajare comisia de evaluare va solicita ofertantilor aflati la egalitate si avand cel mai mic pret, o noua propunere financira in plic inchis (deschiderea acestora urmand a se face in prezenta ofertantilor), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Alte CPV-uri relevante: - 48219500-1 – Pachet Soft pentru comutator (switch) sau ruter - 32344230 -7 – Statii radio - 35240000-8 – Sirene
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
26.01.2015 08:50