Anunt de participare numarul 156498/13.01.2015
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 156498 / 13.01.2015
Denumire contract: Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”:- Lot 1 - Achizitie publica de furnizare mobilier medical;- Lot 2 - Achizitie publica de furnizare echipamente, dispozitive medicale si echipamente informatice
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Consiliul Judetean Teleorman,Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 74 , Tel.  +40 247311201/ +40 247317432-348 , In atentia:  Gabriela Radu , Email:  g_radu2003@yahoo.com , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”:- Lot 1 - Achizitie publica de furnizare mobilier medical;- Lot 2 - Achizitie publica de furnizare echipamente, dispozitive medicale si echipamente informatice
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare, scolarizare si mentenanta mobilier medical, echipamente medicale si informatice si dispozitive medicale pentru proiectul Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
Lot 1 „Achizitie publica de furnizare mobilier medical”,
Lot 2 „Achizitie publica de furnizare echipamente, dispozitive medicale si echipamente informatice”
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2 - Mobilier medical (Rev.2)
33197000-7 - Echipament medical computerizat (Rev.2)
51410000-9 - Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
79632000-3 - Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
Valoarea estimata fara TVA: 6.095.614 lei
Lot 1 - Valoare estimata, fara TVA: 3.465.214 lei
Lot 2 - Valoare estimata, fara TVA: 2.630.400 lei
Valoarea estimata fara TVA: 6,095,614 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
2  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de: 69.000 lei pentru Lotul 1 si 52.000 lei pentru Lotul 2. Garantia de participare poate fi eliberata si in alta moneda. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR anterior cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos; prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala: 4652686. Pentru a fi considerata indeplinita cerinta privind constituirea sub aceasta forma a garantiei de participare, este obligatoriu ca la data deschiderii ofertelor viramentul bancar sa fie confirmat de catre banca. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50% fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006, (IMM-urile beneficiaza de prevederile legii nr. 346/2004, cu conditia prezentarii documentelor justificative corespunzatoare). Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR); Buget de stat; Bugetul Consiliului Judetean Teleorman.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Declaratie privind eligibilitatea;
Se solicita:
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006;.
- Prezentarea Cazierului judiciar al operatorului economic, in termen de valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor, prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/in original/copie legalizata;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se solicita:
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Prezentarea Certificatului de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente fata de bugetul de stat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine) – original sau copie „conform cu originalul”;
- Prezentarea Certificatului privind plata impozitelor si taxelor locale (inclusiv pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine) – original sau copie „conform cu originalul”;
Nota: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul 509/2011.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii directe de la autoritatile competente.
Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314 din 12.10.2010;
Se solicita:
- Prezentarea Formularul nr. 4 – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314 din 12.10.2010.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Se solicita:
- Prezentarea Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
De asemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele:
Gâdea Adrian Ionut, Zavera Niculae, Bleaja Cornel, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Calin Horatiu, Bataus Mugur, Magheru Liliana, Hurduc Corina, Popescu Aurelia Magdalena, Potbaniceanu Bogdan, Putineanu Eliza Florentina, Sfintes Elena, Radu Gabriela, Ciubreag Elena, Giui Gheorghe, Modoran Cristina, Predescu Marin, Chivu Rodica, Milos Rozalia Daniela, Lungoci Paul, Visinoiu Florentin Cerinta 1
Prezentarea de documente care atesta dreptul de a exercita activitatea al carei obiect este aceasta procedura, pentru persoanele rezidente:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul teritorial (prin care se va dovedi ca are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului din prezenta documentatie). (original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul/ electronica). In cazul prezentarii in copie conforma cu originalul se va prezenta pentru conformitate originalul sau copia legalizata inainte de transmiterea comunicari privind rezultatul proceduri, la solicitarea autoritati contractante.

Prezentarea de documente care atesta dreptul de a exercita activitatea al carei obiect este aceasta procedura, pentru persoanele nerezidente:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri), valabil pentru anul calendaristic in curs.
NOTA: Documentele vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate si legalizate.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinta 2
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (a ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) privind activitatile de comercializare, distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale demonstrata conform prevederilor titlului XIX Dispozitive medicale din cadrul legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor metodologice, aprobate prin act administrativ al conducatorului structurii de specialitate
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), vizate si inregistrate de organele competente – copie „conform cu originalul”.
In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2014, vor fi admise oricare alte documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.

In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa
fie in valoare de:
Lot 1 - minim 6.800.000 lei
Lot 2 – minim 5.200.000 lei.

- Prezentarea Formularului nr. 6 – Informatii generale;
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile contabile. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care legislatia tarii de origine nu prevede inregistrarea bilantului, ofertantul va prezenta ultimele 3 bilanturi contabile anuale, anexele la acestea, dupa caz sau alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentele in original sau copie ,,conform cu originalul'', insotite de traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. - Prezentarea Formularului nr. 6 – Informatii generale; Valorile vor fi exprimate in lei, utilizandu-se cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
Informatii privind experienta similara

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare, in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata este de minim:
Lot 1 - 3.400.000 lei
Lot 2 – 2.600.000 lei

Pentru contractele declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarea de produse similare.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3
Informatii privind capacitatea profesionala

Se vor prezenta:
- Formularul nr. 11 – Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani;
- Formularul nr. 12 – Lista personalului cheie propus pentru realizarea contractului;
- Formularul nr. 13 – Angajamentul ofertantului
- Formularul nr. 14 – Curriculum Vitae pentru personalul cheie propus
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta Formularul nr. 15– Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Cerinta nr. 5
Informatii privind asocierea
Se va prezenta Formularul nr. 16 – Acord de asociere
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si proesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit fiecarui lot in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul nr. 8 – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani; In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte. Pentru contractele declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarea de produse similare.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. • In cazul in care contractele prezentate au fost derulate de catre ofertant ca subcontractor, atunci procentul derulat de ofertant trebuie sa asigure indeplinirea cerintei minime de calificare. Se va prezenta copie „conform cu originalul” a contractului de subcontractare si documente doveditoare din care sa rezulte livrarea acelor categorii de produse prezentate ca experienta similara; • In cazul contractelor prezentate ca experienta similara au fost derulate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime privind experienta similara se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in acordul de asociere pentru categoriile de produse similare. Se va prezenta copie „conform cu originalul” a acordului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte furnizarea acelor categorii de produse solicitate ca experienta similara; Nota: Conversia în Lei a valorii contractului se va face la cursul mediu BNR aferent anului/anilor în care au fost prestate serviciile, respectiv: Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 Lei; Anul 2012: 1Euro = 4,4560 Lei, Anul 2013: 1 Euro = 4,4190 Lei, Anul 2014: 1 Euro = 4,4480 (cursul mediu de referinta comunicat de BNR pentru primele 9 luni ale anului) Nota: Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Se solicita: - Formularul nr. 11 – Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani; - Formularul nr. 12 – Lista personalului cheie propus pentru realizarea contractului; - Formularul nr. 13 – Angajamentul ofertantului - Formularul nr. 14 – Curriculum Vitae pentru personalul cheie propus Nota: Cerinta nr. 3 se refera la componenta de servicii din cadrul contractului aferent fiecarui lot in parte. Completarea Formularului nr. 15 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care il realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In conditiile in care in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 15, mentionandu-se „Nu este cazul”. Completarea Formularului nr. 16 – Acord de asociere. In conditiile in care in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea asocierii, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 14 mentionandu-se „Nu este cazul”. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art . 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare Se va prezenta Certificatul privind implementarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestea. Se va prezenta copie conforma cu originalul. In cazul unei asocieri, certificatul va fi prezentat individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1(una). Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, prin SEAP, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. In cazul in care ofertantul declarat admisibil si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre ofertant anterior desfasurarii fazei, introdusa prealabil de autoritatea contractanta.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.02.2015 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2015 10:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data25.02.2015 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, Str. Dunarii, Nr. 178, Alexandria, Jud. Teleorman,cam.74,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 – „Ïmbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de interventie 3.1. „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate”
Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Programul Operational Regional - POR
VI.3)   Alte informatii
Departajarea ofertantilor dupa etapa finala licitatie electronica: In cazul in care doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa etapa finala licitatie electronica, avand acelasi pret, se va solicita o noua propunere financiara de la acesti ofertanti in plic inchis, deschiderea acestora urmand a se face in prezenta ofertantilor, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa acest proces de re-ofertare. Procesul de diferentiere (re-ofertare) se va repeta pana in momentul in care se poate stabili oferta castigatoare Alt CPV relevant: 50421000-2 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  Strada Dunarii, nr. 178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
09.01.2015 13:41