Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2022

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  11  ianuarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 - 2025
Hotararea nr. 2  din  11  ianuarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 - 2025
Hotararea nr. 3  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pentru perioada ianuarie - martie 2022"
Hotararea nr. 4  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizăr obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (D 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 5  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile neces~ realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (] 601 C) - Silişfea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)"
Hotararea nr. 6  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (D 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)"
Hotararea nr. 7  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesart realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroag~ (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506), krn 19+778 - krn 32+100 (12,322 km)"
Hotararea nr. 8  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (Do 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371- km 76+172 (L=11,801 krn)"
Hotararea nr. 9  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile neceSaI realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Călin eşti (D 703) - Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 10  din  26  ianuarie 2022  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sandu Remiy Geaniy, prin demisie, şi vacanta rea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 11  din  26  ianuarie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.152 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleormanpe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 12  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 13  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 14  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda"- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman Consiliul Judeţean
Hotararea nr. 15  din  31  ianuarie 2022  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2022
Hotararea nr. 16  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 17  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul bugetului local Înregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finanţarea cheltuielilo secţiunii de dezvoltare În anul 2022
Hotararea nr. 18  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
Hotararea nr. 19  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea şi completarea Anexei l la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 99 din 3 l mai 202 l privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleom1an in cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", a co-finanţării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse in Anexa nr. l Portofoliul de proiecte precerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea Acordului cadru intre ADR Sud-Muntenia şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleonnan
Hotararea nr. 20  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 100 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleonnan şi Municipiul Alexandria participante la Programul .. SOllth-Muntenia Energy Ejjicency for Public Buildings Investment Programme" finanţat În cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 21  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 103 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Municipiul Turnu Măgurele participante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 22  din  17 februarie 2022  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anu 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025
Hotararea nr. 23  din  17 februarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se Încasa la bugetul de stat În anul 2022
Hotararea nr. 24  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 25  din  18 februarie 2022  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 26  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 27  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 28  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi "Sfantul Iustin" Videle din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 29  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2022
Hotararea nr. 30  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022
Hotararea nr. 31  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2022
Hotararea nr. 32  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2022
Hotararea nr. 33  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025
Hotararea nr. 34  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 35  din  18 februarie 2022  privind: schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 36  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman pentru anul 2021
Hotararea nr. 37  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030
Hotararea nr. 38  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria
Hotararea nr. 39  din  04 martie 2022  privind: desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2021
Hotararea nr. 41  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 42  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 43  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 44  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 45  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 47  din  31 martie 2022  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorma prin Consiliul Judeţean Teleorman, Ia Asociaţia de Dezvolta Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru an 2022
Hotararea nr. 48  din  31 martie 2022  privind: schimbarea destinaţiei unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman din "Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria" respectiv "Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 7-14 ani" în "locuinţe de serviciu"
Hotararea nr. 49  din  31 martie 2022  privind: actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 50  din  31 martie 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)", în fazele Proiect pentn autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 51  din  31 martie 2022  privind: aprobarea cofinanţării şi a cotei - părţi din cheltuielile de funcţionare, a serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural în judeţul Teleorman, pentru anul 2022.
Hotararea nr. 52  din  31 martie 2022  privind: aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 53  din  31 martie 2022  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2022 Consiliul
Hotararea nr. 54  din  31 martie 2022  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 55  din  31 martie 2022  privind: Îndreptarea erorii materiale cuprinse În Anexa la Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede pe anul 2022
Hotararea nr. 56  din  31 martie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 57  din  31 martie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie în vederea realizării proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman ", cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 58  din  31 martie 2022  privind: modificarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 59  din  31 martie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 60  din  31 martie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Teleorman nr.130 din 30 august 2016, privind plata unor cotizaţii anuale
Hotararea nr. 61  din  31 martie 2022  privind: aprobarea aderării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, ca membru susţinător la Societatea Naţională de Cruc Roşie - Filiala Teleorman
Hotararea nr. 62  din  28 aprilie 2022  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2023
Hotararea nr. 63  din  28 aprilie 2022  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă in natură, pentru anul 2022
Hotararea nr. 64  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2022
Hotararea nr. 65  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut in Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 66  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 67  din  28 aprilie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 68  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a -fundului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 69  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 70  din  28 aprilie 2022  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată În subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 71  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2021 - 2022 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 72  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, a proiectului de management şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
Hotararea nr. 73  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 74  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman