ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

                      

  H O T Ă R Â R E

 

           privind : stabilirea pentru anul 2008 a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și alte cheltuieli pentru copiii și tinerii  ocrotiți de serviciile publice  specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.949 din  28 ianuarie 2008 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul de specialitate nr. 950  din 28  ianuarie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       adresa nr. 1538  din 23 ianuarie 2008 a Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului ;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.2 alin.(2) și ale art. (4) din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, modificată și completată;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

                                                                          

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

   Art. 1. - Se stabilesc baremele de cheltuieli pentru echipament , cazarmament pentru dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite și materiale cultural-sportive acordate copiilor și tinerilor ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului în regim rezidențial și semirezidențial, mamelor protejate în centre maternale, precum și copiilor încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu , prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                               Contrasemnează

                                                                                            Secretar al județului,

 

                                                                                                    Rodica Vrabie

 

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. 9  din 30 ianuarie 2008

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                         Anexa     

                                                                                                     la  Hotărârea nr. 9            

                                                                                                    din 30 ianuarie 2008

 

 

 

 

 

 

         A. Limitele de cheltuieli aferente drepturilor la  echipament și cazarmament pentru dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive acordate copiilor și tinerilor ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului în regim rezidențial și semirezidențial, mamelor protejate în centre maternale, precum și copiilor încredințați sau dați în plasamanet la asistenți maternali profesioniști

 

Nr.

Crt.

Grupa de vârstă

Valoarea

(lei/an/copil/tânăr)

1.

De la 0 până la 3 ani inclusiv

366

2.

De la 3 până la 7 ani inclusiv

498

3.

De la 7 până la 14 ani inclusiv

611

4.

De la 14 până la 18 ani inclusiv

754

5.

De la 18 până la 26 ani inclusiv

844

6.

Mama protejată în centrul maternal

844

 

 

 

         B.  Sume bani  pentru nevoi personale                                           28 lei/lună

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea