CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 3 decembrie 2014 

                                                                                            

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 59 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de miercuri, 3 decembrie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Alesu Floarea – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Miloș Rodica.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate între Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator:  Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2,  proprietate publică a județului Teleorman.

            Inițiator: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Adrian Ionuț Gâdea

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                           jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE

                                                                              PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                   jr. Cristescu Mirtis Mihaela

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2014