CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 13 ianuarie 2014 

                                                                         

 Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

          -  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de luni, 13 ianuarie 2014, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 865 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2013, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare în anul 2014.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2014.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești, pentru anul 2014.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Națională Apele Române și Consiliul Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare .

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2017.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

   

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2014