CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 ianuarie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 30 ianuarie 2014, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuției sub formã de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Naționalã a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2014.

 

2.     Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuției sub formã de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2014.

 

3.     Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuției sub formã de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2014.

 

4.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuției sub formã de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația de Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2014.

 

5.     Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuției sub formã de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgențã Sud Muntenia”, pentru anul 2014. 

 

6.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuției, sub formã de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Beciu-Plopii Slãvitești-Slobozia Mândra”, pentru anul 2014 .

 

7.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuției, sub formã de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 2014. 

 

8.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuției, sub formã de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Mãgurele”, pentru anul 2014. 

 

9.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la finanțarea Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,, Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman, pentru anul 2014.

 

10.    Proiect de hotarâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-pãrți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2014

 

11.    Proiect de hotãrâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimã în naturã, pentru anul 2014.

 

12.    Proiect de hotãrâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitãțile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2014.

 

13.    Proiect de hotãrâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2014.

 

14.    Proiect de hotãrâre privind aprobarea Programului activitãților, manifestãrilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizeazã și finanțeazã de Consiliul Județean Teleorman în anul 2014.

 

15.    Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2014, și estimãrile pentru anii 2015-2017.

 

16.    Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numãrului de personal și a fondului salariilor de bazã  pe anul 2014, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman, și estimãrile pentru anii 2015-2017. 

 

17.    Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generalã a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

 

18.    Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredintarii managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.  

 

19.    Proiect de hotãrâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgențã Alexandria.

 

20.    Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2014