CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 septembrie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 29 septembrie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Alesu Floarea – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Miloș Rodica.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind incetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Piperea Elena.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

   

4.     Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Zavera Niculae – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru două obiective de investiții la imobilul „Spitalul de Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la aceste obiective.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.    Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                         Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV

                          

                          Jr. Ionescu Iuliana

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ septembrie 2014