CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 30 decembrie 2014 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

- prevederile art. 59 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de marți, 3 decembrie 2014, ora 8,30 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2014 si estimarile pentru 2015-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 

 

   Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                     Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 29 decembrie 2014