CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

        privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 august 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5), (6) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5), (6) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 28 august 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bleajă Cornel

 

10.   Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.   Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu.

INIȚIATOR: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bleajă Cornel

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2014-2015”.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

        16.    Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV

                          

                          Jr. Ionescu Iuliana

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ august 2014