R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 aprilie 2014

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 28 aprilie 2014, prin dispoziția nr. 179 din 18 aprilie 2014.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind domnul Ștefan Mihai Gabriel, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 27 martie 2014, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 27 martie 2014.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman..

 

 1.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014, și estimările pentru 2015-2017.

 

 1.  Diverse.

 

După publicarea proiectului ordinii de zi în presă, s-au mai inițiat două proiecte de hotărâri, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2014, motiv pentru care propun suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Masterplanului “Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare, în județul Teleorman”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

 

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia..

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman și presupune desemnarea unui consilier județean pentru a face parte din A.T.O.P., în locul domnului Zavera Niculae.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

            Vă rog faceți propuneri.

            Domnul Cioabă Petre.

Propun pe domnul Piper Savu Florin.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Domnule Piper, acceptați?

            Domnul Piper Savu Florin.

            Da.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Mai sunt și alte propuneri?

            Nemaifiind alte propuneri, rog să completați buletinele de vot.

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul Piper Savu Florin, din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 de voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”. Voturi nule nu au fost.

După cum ați observat, domnul Piper fiind candidat, nu a participat la operațiunea de numărare a voturilor.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule Piper, vă felicit și vă doresc mult succes.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 31 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

Domnul Neagu Tudor.

Domnule președinte, eu nu voi participa la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Am înțeles.     

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 de voturi “pentru” (domnul Neagu Tudor nu a participat la vot) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 26 voturi “pentru” și șase “împotriv㔠(doamnele  Burghiu Mihaela, Frăsineanu Fulvia și domnii Amarie Constantin, Pârjol George, Neagu Florin și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Doamna Popa Elena Laurenția, din totalul de 32 voturi exprimate, a întrunit un număr de 28 voturi “pentru”, 3 voturi “împotriv㔠și un vot nul.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Sper ca într-o perioadă cât se poate de scurtă acest post fie ocupat și să aibă loc concursul, până atunci vă doresc să reprezentați consiliul județean așa cum ați făcut-o și pânâ acum.

            Felicitări și mult succes!

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Doamna Tîrnăcop Aurica.

            Domnule președinte, aș avea o propunere. Pe viitor, găsim resursele necesare pentru renovarea imobilului unde se află în prezent Centrul de consultanță. Eu cred că este cel mai precar imobil care poate exista la nivelul județului nostru, sunt la nivelul de a face focul în sobă, se crează mizerie. Dacă am putea da o hotărâre pentru a rezolva acest lucru. Deasemenea, ar trebui facem o evaluare la nivelul județului nostru și a altor spații care trebuie să corespundă unor standarde.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Din păcate nu putem iniția un proiect de hotărâre pentru că nu putem investi în acel imobil în care își desfășoară activitatea Camera Agricolă întrucât nu este proprietatea Consiliului Județean Teleorman. Nu putem investi într-un imobil care nu este al nostru. Din veniturile pe care le încasează din contractele pe care le are, împreună cu domnul director, poate vom reuși găsim o soluție.

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Să găsim un spațiu care este proprietatea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, o mai analizăm.

Dacă nu mai sunt discuții, dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2014.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2014.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Masterplanului “Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare, în județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

            Domnule președinte, aș dori o scurtă prezentare a Master Planului.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este vorba de Master Planul nr. 2 cu o valoare de 120 milioane de euro, în care sunt prinse cinci orașe și 15 comune și satele aferente pentru a se asigura extinderea rețelelor de apă și de canalizare din zona urbană către zona rurală.

            Sunt prinse un număr de 20 localități. Acestea se vor racorda la rețelele de apă și canalizare din municipii sau orașe care se află în imediata vecinătate, după care se vor crea sisteme de apă și canalizare proprie.

            S-a început din zona urbană către zona rurală.

Dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Masterplanului “Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare, în județul Teleorman”.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Masterplanului “Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare, în județul Teleorman”.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Întrucât în data de 29 aprilie a.c. se sărbătorește « Ziua veteranilor de război », vă adresez invitația de a participa la acest eveniment începând cu orele 10,00 la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial din Alexandria. În acest sens, în mape ați avut și Programul desfășurării ceremonialului civil, militar și religios.

Dacă  aveți alte probleme?

            Domnul Iliescu Alexandru.

            Știm că județul Teleorman a fost afectat de fenomenele meteo din ultima perioadă și pagube sunt și la drumurile județene care sunt în administrarea consiliului județean. Aș vrea să vă întreb ce putem face pentru refacerea părții de carosabil cât mai urgent?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            S-au constituit comisii de evaluare din care fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai Consiliului Județean, ai Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului de Stat în Construcții. Acestea merg la fața locului și evaluează toate pagubele produse la case, anexe gospodărești, pășuni, teren arabil, drumuri comunale și drumuri județene. După ce se va termina această evaluare , în maximum 30 de zile se va face un raport final și vom face, împreună cu Instituția Prefectului o Notă de Fundamentare.

            Noi am încercat grăbim această evaluare.

            Domnul Iliescu Alexandru.

            Vă mulțumesc.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Înainte de a declara închise lucrările ședinței, permiteți-mi ca în numele meu și al consiliului județean să-l felicit pe domnul Stan Ștefan pentru profesionalismul de care a dat dovadă în 20 de ani de colaborare, este un om extraordinar. Vă înmânez această plachetă și vă mai așteptăm să participați la ședințele consiliului județean, Vă urez o pensie liniștită, sănătate, viață lungă, fericită și cu multe satisfacții.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

      Adrian Ionuț Gâdea                                                                                  Silvia Oprescu