CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 aprilie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 28 aprilie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Velico Târnovo, Republica Bulgaria.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”. 

 

6.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

14.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

 

15.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

 

16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman..

 

17.   Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman. 

 

18.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014, și estimările pentru 2015-2017.

 

19.   Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ aprilie 2014