R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 martie 2014

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 martie 2014, prin dispoziția nr. 89 din 20 martie 2014.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind domnul Ștefan Mihai Gabriel, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 18 martie 2014, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 18 martie 2014.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Autorității Electorale Permanente, a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Măgurele.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului actualizat ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud. Olt-Moldoveni-Islaz, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, judetul Teleorman”, în faza de proiect tehnic.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anu 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.

 

 1.  Diverse.

 

După publicarea proiectului ordinii de zi în presă, s-a mai inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 206 din 17 decembrie 2013, motiv pentru care propun suplimentarea ordinii de zi cu proiectul prezentat.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

Primul proiect de hotărâre privește alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98, precum și ale art. 101 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

S-au făcut propuneri.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

În numele grupului de consilieri județeni PSD propun, pe domnul Zavera Niculae.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Domnule Zavera, acceptați?

            Domnul Zavera Niculae.

            Da.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Mai sunt și alte propuneri?

            Nemaifiind alte propuneri, vă rog să completați buletinele de vot.

S-a prezentat tehnica votării.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Domnul Zavera Niculae, din totalul de 32 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 24 de voturi “pentru”, 2 voturi “împotriv㔠și 6 voturi “nule”.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Domnule vicepreședinte, vă doresc să aveți o relație corectă cu consilierii județeni, colegii din aparat, primari, cetățeni, cu presa și instituțiile descentralizate. Sunt convins că veți reprezenta cu cinste consiliul județean, având experiență în administrația publică.

            Felicitări și mult succes!

            Domnul Zavera Niculae.

            Pentru cei care, eventual, încă au semne de întrebare în legătură cu cine sunt și ce e cu mine pe aici, trebuie știut faptul că sunt la al treilea mandat de consilier județean. Această experiență, dacă vreți, de care îmi place să mă prevalez, va constitui baza cu care eu vin la masa credală, ceea ce eu numesc încrederea celor care au crezut și au luat decizia, în cele din urmă, de a mă desemna în această funcție. În continuare, vis a vis sau în contul celor care tocmai mi-au dat votul astăzi oficializând propunerea venită din partea formațiunii politice pe care o reprezint. Așadar, iată, eu vin la masa aceasta pe care eu o numesc credală, cu experiența mea profesională care se va împleti cu entuziasmul tineresc al președintelui Consiliului Județean Teleorman.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

 

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Neagu Florin.

            Este cel mai neclar proiect. Aprobăm cesionarea unui contract despre care nu știm nimic, aflăm din presă care este scopul.

            Domnul Izină Ion.

            Domnule președinte, stimați colegi, am avut discuții la ședința pe comisie. Aș avea nevoie de lămuriri. Există o Hotărâre de Guvern din anul 2013, prin ccare s-a aprobat transmiterea unor părți din immobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale “Apele Române” în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            În ianuarie 2014, s-a încheiat un contract între Consiliul Județean Teleorman și S.C. Teldrum S.A. Contractul era același care era existent în anul 2011?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vreau să precizez câteva aspecte pe marginea acestui subiect și sunt convins că veți găsi răspuns la toate întrebările. A apărut o hotărâre de guvern prin care acest imobil a fost trecut din domeniul public al statului și din administrarea apelor române în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea consiliului județean. Tot în acea hotărâre  de guvern se stipulează și obligațiile consiliului județean.

Acel contract de închiriere între apele române și Teldrum s-a încheiat în 2011 pe baza unei licitații care a respectat procedura de la vremea respectivă.

Contractul presupune decât înlocuirea părților contractante, restul clauzelor contractuale prevăzute de hotărârea de guvern, rămân aceleași. Una din clauzele contractuale prevede posibilitatea S.C. Teldrum de a cesiona, însă nu poate cesiona decât în baza și în limita contractului încheiat in urma licitației. Cesiunea se face stabilită în urma licitației deci, Teldrum solicită acordul de a cesiona contractul de ânchiriere. În termen de cinci zile de la adoptarea acestei hotărâri de consiliu Teldrum va transmite consiliului județean o copie a contractului de cesiune. Nu poate să încheie contractul de cesiune decât cu acordul nostru.

Domnul Izină Ion.

Vă mulțumesc domnule președinte, dar în calitate de autoritate contractantă nu trebuie să știm cine este solicitantul?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Nu este nimic în afara legii, noi nu urmărim decât ca această cesiune să fie făcută cu respectarea clauzelor contractuale.

            Domnul Amarie Constantin.

            Domnule președinte, nu cred că este lipsit de utilitate să mai insistăm la acest subiect. Nu-mi este clad de ce guvernul dă această hotărâre, de ce trece din domeniul public al statului în domeniul public al județului Teleorman, ce să facă consiliul județean cu acest perimetru, s-a mai discutat că acelo există suprafețe importante de păduri. Hotărârea este în spiritul legii.

            Nouă nu ne este clar, un vot al nostru poate să însemne peste ani o dare cu subsemnatul, o responsabilitate materială.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Eu vă spun cu mult respect că o altă hotărâre de consiliu a fost aprobată într-o altă ședință unde dumneavoastră ați votat. La vremea respectivă nu ați avut observații.

            Domnul Izină Ion.

            Eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre până la ședința următoare și să solicităm celui care deține contractul de închiriere să vină cu argumente care au stat la baza hotărârii de a cesiona și astfel se elimină orice suspiciune.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Clauzele contractuale nu-mi permit să fac acest lucru, deci voi supune la vot acest proiect de hotărâre.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 24 de voturi “pentru”, un vot “împotriv㔠(domnul Amarie Constantin) și 7 “abțineri” (doamnele Frăsineanu Fulvia, Burghiu Mihaela și domnii Iliescu Angelică, Pîrjol George, Șuică Iulian, Neagu Florin și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Autorității Electorale Permanente, a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

            Mă gândesc dacă ar trebui trecut și în hotărâre numărul camerei “28”, în contract am văzut că este trecut.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Numărul camerei este trecut în anexă, este și hașurat.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Autorității Electorale Permanente, a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Autorității Electorale Permanente, a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

 

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Măgurele.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Vă rog să faceți propuneri.

            Domnul vicepreședinte Bălan Ilie propune pe domnul Dincă Nelu, care este de profesie economist și director al Centrului de formare profesională Turnu Măgurele.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Mai sunt și alte propuneri?

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Domnul Dincă Nelu, din totalul de 32 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 de voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă”.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Măgurele.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Măgurele.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului actualizat ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului actualizat ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului actualizat ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud. Olt-Moldoveni-Islaz, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud. Olt-Moldoveni-Islaz, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud. Olt-Moldoveni-Islaz, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, judetul Teleorman”, în faza de proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, judetul Teleorman”, în faza de proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, judetul Teleorman”, în faza de proiect tehnic.

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Neagu Florin.             

            Suma de 40 mii de Euro, la Saelele, într-o comună mi se pare exagerată pentru un cămin de bătrâni.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Cum ați ajuns la calculul acesta? Noi astăzi aprobăm cofinanțarea în calitate de partener. Sunt fonduri europene, nu de la bugetul de stat. În urma verificărilor, dacă vor fi constatate nereguli nu vom primi acești bani.

Domnul Neagu Florin.

Nu contează de unde sunt, eu vorbeam de cost.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Documentația, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și devizul general au fost făcute conform legislației europene care este una extrem de dură. Proiectul este verificat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și de către Comisia Europeană, se fac vizite în teren. Există o legislație în accesarea fondurilor europene.

Dacă nu mai sunt observații dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu voi participa la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este în regulă, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

x

 

Domnul Iliescu Alexandru.

Aș vrea să remarcați următorul fapt, că din veniturile din contractile încheiate cu casa de asigurări de sănătate cheltuielile de personal erau foarte mici. Aceste spitale nu pot funcționa cu asemenea sume. Mi se pare extraordinar de mică suma din contractul încheiat cu casa. Vor avea de suferit aceste instituții sanitare din județul nostru.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

Supun la vot rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Cioabă Petre.

            Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 206 din 17 decembrie 2013

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 206 din 17 decembrie 2013.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 206 din 17 decembrie 2013.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Dacă  aveți alte probleme?

            Domnul Neagu Florin.

            Domnule președinte, pe drumul județean Cervenia – Bragadiru – Bujoru este deteriorat și nu am văzut niciun studiu pentru reabilitarea lui.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Noi am pregătit documentația de reabilitare și pentru ședința următoare vom pregăti un proiect de hotărâre în acest sens.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

      Adrian Ionuț Gâdea                                                                                  Silvia Oprescu