CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 martie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 27 martie 2014, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

4.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Autorității Electorale Permanente, a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

 

6.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Măgurele.

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”.

 

8.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor tronsoane din trotuarele drumului județean DJ 642 limită jud. Olt-Modoveni-Islaz, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz.

 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, judetul Teleorman”, în faza de proiect tehnic.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2014.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2014.

 

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2014.

 

14.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anu 2014.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

17.   Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familie.

 

18.   Diverse.

 

           Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ martie 2014