CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 mai 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 27 mai 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul financiar 2013.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Piscicola Teleorman S.R.L., pe anul 2014.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

 

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 1.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                           Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV

                          

                           Jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ mai 2014