R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 26 februarie 2014

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 26 februarie 2014, prin dispoziția nr. 55 din 20 februarie 2014.

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 30 ianuarie 2014, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 30 ianuarie 2014.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de  birouri parlamentare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apa Serv S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea unei stații de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A.  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

 

 1.  Diverse.

 

În calitate de inițiator vă propun retragerea proiectului de hotărâre de la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost retras.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Cu 32 de voturi “pentru” și o “abținere” (domnul Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Doamna Țigăneșteanu Nela.

            Domnule președinte, eu nu voi vota.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

            Este în regulă.

În aceste condiții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de  birouri parlamentare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de  birouri parlamentare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de  birouri parlamentare.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apa Serv S.A.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apa Serv S.A.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apa Serv S.A.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

x

 

Se prezintă tehnica votării.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            I. Pentru Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

            Doamna Ionescu Iuliana din totalul de 32 voturi exprimate, a întrunit un număr de 31 voturi “pentru” și un vot “împotrivă“.

            II. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

            Doamna Modoran Cristina din totalul de 32 voturi exprimate, a întrunit un număr de 31 voturi “pentru” și un vot “împotrivă“.

            III. Pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia.

            Doamna Cristescu Mirtis Mihaela din totalul de 32 voturi exprimate, a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”și un vot “împotrivă“.

            Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea unei stații de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor juridică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea unei stații de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

Domnul Savu Adrian.

Domnule președinte, eu nu voi vota.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea unei stații de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

Rog pe domnul Cioabă Petre președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Neagu Florin.

            Domnule președinte, aș dori știu care este stadiul celor două drumuri județene, dacă s-au aplicat corecții, în ce sumă și dacă avem șanse să câștigăm.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Acest credit a fost luat pentru drumurile județene. Pentru ambele drumuri județene au fost aplicate corecții împotriva cărora consiliul județean a formulat plîngeri la instanță. Una dintre cereri a fost soluționată de instanța de fond în favoarea consiliului județean urmând a se judeca recursul, iar cea de-a doua este în curs de soluționare la instanța de fond.

Dacă nu mai sunt alte observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A.  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A. pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A.  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

S-a procedat la citirea și supunerea la vot a fiecărui capitol, subcapitol, titlu, articol, alineat și a fiecărei annexe a bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2014.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

x

           

            Dacă  aveți alte probleme?

            Doresc să vă informez că am primit o adresa prin care ni se solicită să inițiem o hotărâre de consiliu prin care să interzicem exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică pe teritoriul județului Teleorman.

            Potrivit Constituției și prevederilor Legii nr. 213/1996 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ fac obiectul exclusiv al proprietății statului, nu al unității administrativ-teritoriale și, în consecință, consiliul județean și-ar depăși competența materială, iar inițierea unei asemenea hotărâri  ar fi lipsită de temei legal.

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

      Adrian Ionuț Gâdea                                                                                  Silvia Oprescu