CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 februarie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 26 februarie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate,valabil pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de aceștia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de  birouri parlamentare.

  

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apa Serv S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea unei stații de neutralizare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 54 de luni la 66 luni, respectiv până la data de 30.06.2015, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Băncii Comerciale Române S.A.  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

 

 1.  Diverse.

 

  

  Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

  Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ februarie 2014