CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 iunie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 24 iunie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

2.     Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea încadrării  drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2014-2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

4.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate situate în  județul Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea unor lucrări la spațiile ocupate de Instituția Prefectului-Județul Teleorman în imobilul Palatul administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor pentru proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră”.

              INIȚIATOR: Bălan Ilie-vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman 

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale   Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

   

13.    Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman a domnului Bălan Ilie.

INIȚIATOR:  Consilieri Județeni

 

14.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.     Diverse.

 

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

       Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV

                          

                          Jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iunie 2014