CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

  privind: reprogramarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman convocată prin dispoziția președintelui nr. 521 din 14 octombrie  pentru ziua de marți  21 octombrie 2014

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

 

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

 

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Ședința ordinară a Consiliului Județean Teleorman convocată pentru ziua de luni,20 octombrie 2014, orele 13,00, se reprogramează în ziua de marți, 21 octombrie 2014, orele 13,00 și se va desfășura în sala mare de ședințe, cu aceeași ordine de zi.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

                                                                                                                                      Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

            

                                                                                                          jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV    

       

                                 jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ octombrie 2014