CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 20 octombrie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 20 octombrie 2014, orele 13,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere dintre județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița și Argeș în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu și Argeș în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alexandria.

          INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe  unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20 % din  cota  de 18,5  % din impozitul pe venit, precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.                   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare la 30 septembrie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pe anul 2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.                   Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

                                                                                                              Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

            

                                                                                                          jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV     

       

                                 jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ octombrie 2014