CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 20 noiembrie 2014 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 20 noiembrie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Gălăteni a unui imobil, proprietate privată a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la  imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

4.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, proprietate publică a județului Teleorman.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

            INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2015.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

               INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

            

                                                                                                                       Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV            

                                    Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2014