CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2014 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 17 decembrie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 29 septembrie 2014.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil, proprietate privată a Județului Teleorman, către Comuna Gălăteni, prin Consiliul Local al Comunei Gălăteni .

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate publică a județului Teleorman, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Filiala Teleorman.

INIȚIATOR: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

  

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul al patrulea al anului 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor retinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

14.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare .

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  19.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2014