CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 iulie 2014 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 15 iulie 2014, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

2.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr.  84  din 21 iunie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Gratia.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice pentru închirierea unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate unor operatori de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”, faza Studiu de fezabilitate.

INIȚIATOR: Zavera Niculae - vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman 

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 7 ianuarie 2011.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 28 aprilie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

19.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

20.      Diverse.

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                              DIRECTOR EXECUTIV

                          

                          Jr. Ionescu Iuliana

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iulie 2014