CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 3 februarie 2012 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 3 februarie 2012, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2012

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, pentru anul 2012, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele”.

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, pentru anul 2012, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele - Lunca”.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, pentru anul 2012, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra”.

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2012.

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Alexandria, pentru anul 2012.

 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2012.

 

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru anul 2012.

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2012.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 28 august 2009.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2012, la finanțarea Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice dependente Sf. Maria, din comuna Talpa, județul Teleorman.

 

12.   Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor și a cotei părți de finanțare a acestora, pentru anul 2012.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2012, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pe anul 2012.

 

17.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, în anul 2012.

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Furculești, în anul 2012.

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 30 iulie 2009.

 

22.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Alpin Star S.R.L. pe traseul TR 065 Ciolănești – Necșești – Vîrtoape gară.

 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

24.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu. 

     

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ ianuarie 2012