CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea de îndată a Consiliului Județean Teleorman în ședință  în ziua de 27 decembrie 2012 

 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

         

          Având în vedere:

 

-  prevederile art.94 alin.  4, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

          În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

             Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință, joi, 27 decembrie 2012, ora 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012.

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012.

 

                3. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează pe site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

Vicepreședinte

                                                                                                 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr _____ din ___ decembrie 2012