CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

  

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 octombrie 2012 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 24 octombrie 2012, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 18 mai 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției nr. 554 din 12 octombrie 2012 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  47 din 20 aprilie 2012.

 

9.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

 

10.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 133 din 28 octombrie 2011.

 

12.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

 

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 3 februarie 2012.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2013.

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Centrală termică și instalații termice interioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, județul Teleorman”, în faza de proiect tehnic și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv.

 

18.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru concesionarea construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și terenului, aferente Depozitului Central de la Mavrodin, proprietate publică a județului Teleorman.

 

19.   Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu unele unități administrativ-teritoriale, în vederea participării la ,,Programul privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011-2020”.

 

20.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II-a”, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”.

 

22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului ,,Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II-a” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

 

23.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ octombrie 2012