CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

  

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 23 martie 2012 

                                                                         

 

         Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

         Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,     

         În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

         Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 23 martie 2012, orele 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, operatorului de transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum și a tarifului utilizat.

 

4.     Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

5.     Diverse.

 

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                               

 

 

 

 

 

Avizat

                                                                                                                                                           pentru legalitate

                                                                                                                                                         Secretar al județului

                                                                                                                                                          Jr. Silvia Oprescu