R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 23 februarie 2012

 

          Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 23 februarie 2012, prin dispoziția nr. 67 din 21 februarie 2012.

La ședință participă 27 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Drăcman Lucian, Mocanu Virgil, Plopeanu Constantin, Augustin Ioan și doamna Frăsineanu Fulvia, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 3 februarie 2012, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 3 februarie 2012.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012.

 

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011.

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea.

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița - Beciu.

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

  1. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu un vot „împotriv㔠și o „abținere”.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

Subsemnatul, nu am votat.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Crăcea Claudiu.

Să nu fie interpretat că sunt împotrivă, eu mă voi abține la acest proiect de hotărâre și motivez de ce.

În expunerea de motive se spune c㠓dificultățile economice și disponibilizările care au fost făcute în anul 2011, au condus la majorarea subvenției unitare suportate din bugetul local la mai mult de 10% din prețul gigacaloriei, determinând un efort financiar foarte mare pentru subvenționarea energiei termice”.

Vă aduc la cunoștință că, în Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, acest proiect de hotărâre privind stabilirea prețului la gigacalorie s-a adoptat cu încălcarea legii.

Legea spune c㠓Consiliul Local contribuie cu cel puțin 10% pentru a acoperi în totalitate diferența dintre prețul de referință și prețul total al gigacaloriei. S-au prevalat de interpretarea legii. Trebuia contribuie cu mult mai mult.

Tot în expunerea de motive se menționează că veniturile bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele sunt grevate și de restituirea către bugetul statului a sumei de 4.300.203 lei din sumele virate eronat.

Nu cred că este un motiv, suma nu afectează în nici un fel bugetul consiliului local, această sumă a intrat în buget și trebuie restituită.

De asemenea, se spune că acordă sprijin financiar pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru cei care au rămas în sistem centralizat, neținând cont și de cei care au centrale proprii, nu este discriminare?

Nu cumva unii sunt ajutați și alții nu?

Alt motiv este că nu s-a făcut o evaluare socială, câți au nevoie de ajutor,  sunt zeci de milioane de lei.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Mulțumesc.

În ceea ce privește acordarea acestui ajutor, el este dat pentru cetățenii municipiului Turnu Măgurele care nu au suficiente venituri pentru a achita facturile la căldură. Asta determină o scădere serioasă a încasărilor de către societatea care furnizează energie termică, fiind în imposibilitatea să plătească facturile la gazele naturale.

Există riscul major ca societatea respectivă nu mai poată furniza gaze pentru toți locuitorii din municipiu, inclusiv pentru cei cu centrale proprii.

În ceea ce privește suma, solicitarea a fost pentru 15 miliarde lei, noi acordăm 10 miliarde lei pentru că atât putem.

Anul trecut am repartizat 15 miliarde lei numai că, hotărârea a fost atacată de prefect și banii nu au mai ajuns la municipiul Turnu Măgurele. Anul acesta nu putem să acordăm 15 miliarde lei pentru   veniturile consiliului județean au fost diminuate de legea bugetului de stat cu 40%.

Referitor la sumele care au fost luate din bugetul Consiliului Local Turnu Măgurele de către direcția finanțelor publice, situația nu stă așa cum a fost prezentată.

Acești bani s-au repartizat dintr-o greșeală a Ministerului de Finanțe, aceștia au fost cheltuiți și dacă acum se iau din bugetul municipiului Turnu Măgurele 43 miliarde lei, este aproape un blocaj.

Propun alocăm această sumă pentru municipiul Turnu Măgurele pentru a evita o situație gravă pentru că există pericolul să nu mai poată fi furnizată energia termică.

Domnule consilier Iancovici Romeo, rog nu votați.

Precedenta hotărâre a fost atacată din acest motiv, instanța a constatat că nu sunteți în incompatibilitate și am câștigat definitiv și irevocabil, dar pentru a nu mai exista un pretext de atacare în instanță și pentru ca banii să ajungă la municipiul Turnu Măgurele, vă rog să nu votați.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012, cu mențiunea că domnul Iancovici Romeo nu votează.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotriv㔠(Ogrăzeanu Teodor) și 4 „abțineri” (Domnii Șuică Iulian, Crăcea Claudiu, Răicescu Marian și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

La punctul trei de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Vă mulțumesc.

            Supun la vot capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, alineatele și anexele din proiectul de hotărâre asupra cărora au intervenit modificări.

Capitolul 00.17 – IV SUBVENȚII – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

Capitolul 00.18 - subventii de la alte nivele ale administratiei publice –700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

Capitolul 42.02. – Subvenții de la bugetul de stat –700 mii lei

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

Capitolul 00.20 – Curente – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

            Subcapitolul 42.02.28 – Subvenții primite din Fondul de intervenție – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Subcapitolul 54.02.05 – Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale – - 1.000 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Subcapitolul 54.02.50 – Alte servicii publice generale – 1.000 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi  subcapitolul a fost aprobat.

Titlul 51 - titlul VI transferuri intre unitati ale administratiei publice – 1.000 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul 51.01 – Transferuri curente – 1.000 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi articolul a fost aprobat.

            Alineatul 51.01.24 – transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate - 1.000 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 27 de voturi  „pentru” și o„ abținere” (domnul Șuică Iulian) alineatul a fost aprobat.

Capitolul - 84.02 - Transporturi - 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

Subcapitolul - 84.02.03 - Transport rutier - 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Subcapitolul - 84.02.03.01 - Drumuri si poduri – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Titlul 20 - titlul II  bunuri si servicii – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul - 20.02 - Reparatii curente – 700 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi articolul a fost aprobat.

Supun la vot anexa nr. 1 – Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012, modificată.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi anexa nr. 1 a fost aprobată.

Anexa nr. 2 – Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012

Titlul 51.02 Transferuri de capital - 505 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul 51.02.29 – Alte transferuri de capital către instituții publice – 500 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Șuică Iulian) articolul a fost aprobat.

Titlul – 70 cheltuieli de capital –  - 505 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Titlul – 71 - titlul X  active nefinanciare  - - 505 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul - 71.01 - Active fixe – - 505 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi articolul a fost aprobat.

Alineatul - 71.01.30 - Alte active fixe – - 505 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi alineatul a fost aprobat.

Alineatul 56.01 – Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional㠖

- 405 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi alineatul a fost aprobat.

Titlul 71 Titlul X Active nefinanciare – 405 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul 71.01. Active fixe – 405 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi articolul a fost aprobat.

Alineatul 71.01.30 Alte active fixe – 405 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi alineatul a fost aprobat.

Capitolul - 84.02 - Transporturi - 243 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi capitolul a fost aprobat.

Subcapitolul - 84.02.03 - Transport rutier – 243 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Subcapitolul - 84.02.03.01 - Drumuri si poduri – 243 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi subcapitolul a fost aprobat.

Titlul 71 - titlul X  active nefinanciare – 243 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi titlul a fost aprobat.

Articolul - 71.01 - Active fixe – 243 mii lei.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi articolul a fost aprobat.

Alineatul - 71.01.30 - Alte active fixe – 243 mii lei.

Supun la vot anexa nr. 2 – Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012, modificată.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi anexa nr. 2 a fost aprobată.

            Supun la vot anexa nr. 3 - programul de investiții publice pe anul 2012

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi anexa nr. 3 a fost aprobată.

            Supun la vot anexa nr. 4 – Bugetul consolidat al județului Teleorman pe anul 2012.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi anexa nr. 4 a fost aprobată.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

            - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012, a fost aprobat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011, în vederea aprobării.

           

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița - Beciu.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița – Beciu, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița - Beciu.

Următoarele proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă un număr de 27 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 15.

 

Vă prezint expunerea de motive privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

Rog pe domnul Putineanu Ion, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.  

Domnul Putineanu Ion.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

            Buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării.

 

            Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

            (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

După desigilarea urnei cu buletinele de vot și numărarea acestora, am constatat următoarele:

A.     Pentru Comisia de concurs.

Domnul Săvușcă Petru Nicolae, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

Domnul Stan V. Cristea, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă“.

Domnul Burtan Florea, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

Doamna Geantă Simona, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă“.

 

B.     Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul Bălan Ilie, din totalul de 27 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 24 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă“, acesta fiind în cauză nu a votat.

Doamna Cîrnaru Iuliana, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

Doamna Popa Elena, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

Doamna Cioacă Lucia, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

 

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

La următorul punct vă prezint expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

Domnul Putineanu Ion.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

            Buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării.

 

            Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

            (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

După desigilarea urnei cu buletinele de vot și numărarea acestora, doamna Silvia Oprescu, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă“.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

x

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

Dacă  aveți alte probleme?

 

Nemaifiind, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                                 SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

     Liviu Nicolae Dragnea                                                         Silvia Oprescu