CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  23 februarie 2012

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

             Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de joi, 23 februarie 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind utilizarea diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 27 decembrie 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele – Smîrdioasa – Bragadiru – Zimnicea și Turnu Măgurele – Vînători – Zimnicea.

 

6.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele – Lița - Beciu.

 

7.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

9.     Diverse.

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ____ din ___ februarie 2012