CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

DISPOZIȚIE

 

privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință de constituire în data de 21 iunie 2012

 

 

 Inginer Liviu Nicolae Dragnea, Președintele Consiliului Județean Teleorman, 

Având în vedere:

- procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al consiliului județean din 10 iunie 2012 – anexa nr. 2C al Biroului Electoral Județean nr. 36 Teleorman;

- prevederile art. 89¹ alin. (1) și ale art. 94 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 106  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art.1.  – Consilierii județeni aleși la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 se convoacă în ședință de constituire a consiliului județean în data de 21 iunie 2012, orele 16,00 în sala mare de ședință, având următoarea ordine de zi:

 

1.     Alegerea comisiei de validare.

2.     Validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012.

3.     Depunerea jurământului de către consilierii județeni.

4.     Constituirea consiliului județean.

5.     Alegerea vicepreședinților consiliului județean.

6.     Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului județean.

 

Art.2. – Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

  

Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va asigura convocarea consilierilor județeni și pregătirea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

  

 Alexandria

 Nr. 300 din 18 iunie 2012