CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

  

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  21 decembrie 2012

 

                                                                         

          Gâdea  Adrian  Ionuț  vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

          Având în vedere:

 

          -  cererea  unui număr de 20 consilieri județeni pentru convocarea consiliului județean în ședință extraordinară în data de 21 decembrie a.c.,

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de vineri, 21 decembrie 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman pe perioada în care această funcție este vacantă.

 

2.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției. 

     

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

p. P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

Vicepreședinte

                                                                                                 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

                                                                                                            

Alexandria

Nr. 659  din 19  decembrie 2012