CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 20 septembrie 2012 

                                                                                            

  

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 20 septembrie 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pe anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 20 aprilie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Teleorman, a obiectivelor din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr. 2002/RO/16/P/PE/024.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

 

 1.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ septembrie 2012