CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 20 aprilie 2012 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 20 aprilie 2012, orele 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman,  pentru anul 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol,  pentru anul 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională,  pentru anul 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman,  pentru anul 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management.

 

8.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Muzeului Județean Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

9.    Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 47 din 22 aprilie 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2012.

 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la 16.08.2012, la Contractul de Linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale, nr.27/17.11.2009.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum și a tarifului utilizat.

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom Impex S.R.L. pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin și Plosca-Călinești-Mavrodin.

 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle (Parc 13 Zăvestreni).

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru un spațiu medical situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

17. Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ aprilie 2012