CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 mai 2012 

                                                                         

Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 18 mai 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

 

 

8.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 7 ianuarie 2011.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul 2011 și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2012.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului, pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2012.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2012.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2012.

 

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2012.

 

15.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

      Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ mai 2012