CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

  

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 noiembrie 2012 

                                                                         

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 15 noiembrie 2012, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Teleorman prin anexa nr.7 la O.U.G. nr. 61 din 27 octombrie 2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Teleorman prin anexa nr.8 la O.U.G. nr. 61 din 27 octombrie 2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.65 din 18  mai 2012. 

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.66 din 18  mai 2012 .

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.110 din  20 septembrie 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 30 iulie 2009, modificată și completată.

 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

9.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

10.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria.

 

11.   Proiect de hotărâre privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil începând cu data de 1 mai 2013.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia pe anul 2012.

 

14.   Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2012