CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  12 IUNIE  2012, ORELE 11,00

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

2.      Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 61 din 20 aprilie 2012.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației în vederea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Centrului de Sănătate “Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa (DN51) – Izvoarele (DN51), km. 3+904 – 10+674 (L= 6,77 km.), în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru proiectul “Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, județul Teleorman”, în faza proiect tehnic.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării drumurilor județene în clase tehnice și a încadrării acestora pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2012-2013.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției publice a unor servicii de natură juridică în vederea asistenței și a reprezentării Consiliului Județean Teleorman la Curtea Internațională de Arbitraj.

9.      Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Gâdea Adrian Ionuț din funcția de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculești.

10.   Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculești.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pentru anul 2012.

12.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din cota de 20% din sumele defalcate din T.V.A. și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, propuneri pentru anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016.

13.  Diverse.