CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 9 august 2012 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 9 august 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Bălășescu I.J. SRL pentru traseele Videle – Ciolănești și Drăgănești Vlașca – Videle (Parc 13 Zăvestreni).

 

3.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al comunei Drăgănești Vlașca a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 33 de luni la 42 luni, respectiv până la data de 16 mai 2013, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27 din 17 noiembrie 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și exercițiului bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea neutilizării sumei de 1.581.667,35 lei din Contractul Linie de Credit nr. 21/9.10.2008 pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale încheiat cu CEC Banc S.A., cu modificările și completările ulterioare.

 

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei valorii zilnice pentru produsul lactat și pentru produsul de panificație, acordate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2012-2013.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 20 aprilie 2012.

 

11.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Teleorman, a obiectivelor din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman, România” nr. 2002/RO/16/P/PE/024).

 

12.   Diverse.

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. ______ din ___ august 2012