CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 decembrie 2012 

                                                                         

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 18 decembrie 2012, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 649 din 23 noiembrie 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 18 mai 2012.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012. 

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 3 februarie 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de arbitraj în litigiul cu Wilhelm Geiger GMBH&CO. K.G. aflat pe rolul Curții de arbitraj comercial internațional.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2012.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

10.   Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2013.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV al anului 2012.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești, în anul 2013.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, în anul 2013.

 

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

15.    Diverse.

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu. 

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2012