CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea de îndată a Consiliului Județean Teleorman în ședință  în ziua de 5 aprilie 2012 

 

            Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin.  4, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;     

            În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință, joi, 5 aprilie 2012, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei comune de dezvoltare a infrastructurii rutiere în județul Teleorman”.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap.

 

                 3. Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează pe site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

      Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr _____ din ___ aprilie 2012