CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 7 decembrie 2011 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 7 decembrie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a activului și pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 2008. 

 

7.     roiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu unele unități administrativ-teritoriale pentru participarea la “Programul privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020”.

 

9.     Diverse.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

  

Alexandria

Nr. ____ din __ noiembrie 2011