R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 30 august 2011

 

               

Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 30 august 2011, prin dispoziția nr. 430 din 19 august 2011.

La ședință participă 26 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind domnii Vlad Eugen Ovidiu, Augustin Ioan, Pălăduș Aurel, Drăcman Lucian, Mocanu Virgil și Plopeanu Constantin, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 27 iulie 2011, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 27 iulie 2011.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2011.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

  1.  Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

 

x

 

        La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman.

Rog președinții comisiei economice și comisiei juridice, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman.

        La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

        La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Vă mulțumesc.

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

        La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

        La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Camera Agricolă Teleorman, pentru anul 2011.

Rog președinții comisiei economice și comisiei juridice, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Camera Agricolă Teleorman, pentru anul 2011, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Camera Agricolă Teleorman, pentru anul 2011.

        La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiei economice și comisiei juridice, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman.

        La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman.

Rog președinții comisiei economice și comisiei juridice, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman.

Următoarele proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă un număr de 25 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 14 .

                Așa cum am stabilit în ședința consiliului județean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își desfășoară activitatea până la sfârșitul mandatului.

 

Vă prezint expunerea de motive privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Rog pe domnul Putineanu Ion, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare

                Domnul Putineanu Ion.

                Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Se prezintă tehnica votării.

                Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu zisă de votare.

                (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.)

 

x

x              x

 

                Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

 

                Domnul Vrăjitoarea Emilian.

                1. Pentru Comisia de concurs.

Doamna Magheru Liliana din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Domnul Nedelcuță Ștefan din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Domnul Tăujan Ion din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Cioacă Lucia Ioana din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

2. Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Ionescu Iuliana din totalul de 26 voturi exprimate a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Domnul Stuparu Timotei din totalul de 26 voturi exprimate a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Geantă Simona din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

        La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Rog pe domnul Putineanu Ion, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare

                Domnul Putineanu Ion.

                Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Se prezintă tehnica votării.

                Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu zisă de votare.

                (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.)

 

x

x              x

 

                Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

                Domnul Vrăjitoarea Emilian.

1. Pentru Comisia de concurs.

Domnul Săvușcă Petru din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Domnul Stan V. Cristea din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Domnul Burtan Florea din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Geantă Simona din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

2. Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul Bălan Ilie din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă“.

Doamna Modoran Cristina din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Cîrnaru Iuliana din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

Doamna Cioacă Lucia Ioana din totalul de 26 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”.

 

        Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

În mape ați avut Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea de Ordine Publică Teleorman pe trimestrul II 2011. Dacă sunt observații, propuneri sau sugestii pe marginea acestui material, vă rog să le prezentați la următoarea ședință de consiliu.

 

Dacă  aveți alte probleme?

                Vreau să fac o scurtă informare despre „năzdrăvăniile” prefectului județului.

                A atacat hotărârea consiliului județean de aprobare a bugetului propriu.

                Am solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale pentru suspendarea acțiunii introdusă de instituția prefectului, s-a admis și a încetat suspendarea acestei hotărâri, numai că, am înțeles că ieri a atacat din nou hotărârea. Dincolo de caracterul abuziv și penal a făcut-o cu foarte multă disperare.

                Avem 13 hotărâri atacate: patru sunt câștigate pe fond plus ordonanța președințială, deci cinci, iar celelalte sunt în curs de judecare.

                Nu mai putem face nici un fel de plăți pentru investiții, inclusiv cofinanțări la proiectele cu fonduri europene. Aceasta este politica Guvernului de a absorbi fondurile europene.

                Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută. Îmi cer scuze pentru întârziere, am participat la ședința festivă a Consiliului Local Alexandria.

               

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

     Liviu Nicolae Dragnea                                                                    Silvia Oprescu