CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 august 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 30 august 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2011. 

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județean㠓Marin Preda” Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

9.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județean㠓Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

10.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

            Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ____ din __ august 2011